The Oxford Corpus of Old Japanese

 

If you use this online version of the corpus for research, please cite it as:

Frellesvig, Bjarke; Horn, Stephen Wright; Russell, Kerri L; and Sells, Peter.
The Oxford Corpus of Old Japanese.
Please include the URL and use the retrieval date as the date of publication.

Please report errors to: vsarpj@orinst.ox.ac.uk

 

The OCOJ: Norito and Senmyō

Engishiki Norito


Norito 1. Grain-petitioning Festival

" ugonapareru kamunusi – papurira , moromoro kikosimyese " to noru . " takama no para ni kamudumarimasu , sumyemutukamurwoki no mi-koto – kamurwomi no mi-koto motite , ama tu yasiro – kuni tu yasiro to tatapegoto wopematuru sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kotosi kisaragi ni mi-tosi padime-tamapa-mu to site , sumyemima no mi-koto no udu no mitegura wo , asapi no toyosakanobori ni , tatapegoto wopematuraku " to noru . " mitosi no sumyegamwitati no mapye ni mawosaku , sumyegamwitati no yosa-si-matura-mu oki tu mi tosi wo , tanapidi ni minawa kakitari , mukamomo ni pidi kakiyosete , tori-tukura-mu oki tu mi tosi wo , ya-tukapo no ikasipo ni , sumyegamwi-tati no yosasi-maturaba , patupo wo ba , ti-kapi yapokapi ni tatematuriokite , mika nope takasiri , mika no para mite narabete , siru ni mo kapi ni mo tatapegoto wopematuramu . opo-nwo no para ni opuru mono pa , amana – karana , awomi no para ni sumu mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mo pa – pe tu mo pa ni itaru made ni , mi-so pa akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni tatapegoto wopematuramu . mi-tosi no sumyegamwi no mapye ni sirwo-ki uma – sirwo-ki wi – sirwo-ki tori , kusagusa no iromono wo sonapematurite , sumyemima no mi-koto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " opomikamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kamumusubi -- takamimusubi -- ikumusubi -- tarumusubi -- tamatumemusubi – opo-miyanome -- opomiketukami – kotosironusi to , mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyemima no mi-koto no mi-yo wo tanaga no mi-yo to , kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasimiyo ni sakipapematuru ga yuwe ni , sumyera wa ga mutukamurwoki no mi-koto – kamurwomi no mi-koto to , sumyemima no mi-koto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " wikasuri no mi-kamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , ikuwi -- sakuwi -- tunagawi -- asupapapiki to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyegamwi no sikimasu , simo tu ipane ni miyabasira putwosiritate , takama no para ni ti-gi takasirite , sumyemima no mi-koto no midu no mi-araka wo tukapematurite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to kakurimasite , yomo no kuni wo yasukuni to tapirakeku sirosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mi-koto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " mikadwo no mi-kamunagi no koto wopematuru , sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , kusiipamatwo no mikoto – toyoipamatwo no mikoto to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , yomo no mi-kadwo ni yutuipamura no gotoku sayarimasite , asita ni pa mikadwo wo pirakimaturi , yupubye ni pa mikadwo wo tatematurite , utoburu mono no sita yori yukaba sita wo mamori , upe yori yukaba upe wo mamori , ywo no mamori pi no mamori ni mamorimaturu ga yuwe ni , sumyemima no mi-koto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " ikusima no mikamunagi no koto wopematuru , sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , ikukuni – tarukuni to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyegami no sikimasu sima no ya-sosima pa , taniguku no sa-wataru kipami , siponawa no todomaru kagiri , saki kuni pa piroku , sagasi-ki kuni pa tapirakeku , sima no ya-sosima oturu koto naku , sumyegami-tati no yosasi-maturu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " koto wakite , ise ni masu amaterasuopomikamwi no opo-mapye ni mawosaku , sumyegami no miparukasi-masu yomo no kuni pa , ame no kakitatu kipami , kuni no sokitatu kagiri , awokumwo no tanabiku kipami , sirwokumo no oriwimukabusu kagiri , awomi no para pa sawokadi posazu , puna no pe no itaritodomaru kipami , opo-mi no para ni puna mititudukete , kuga yori yuku miti pa , ni no wo yupikatamete , ipane kine pumisakumite , uma no tume no itaritodomaru kagiri , nagadi pima naku tatitudukete , saki kuni pa piroku , sagasi-ki kuni pa tapirakeku , topo-ki kuni pa ya-sotuna uti-kakete pikiyosuru koto no gotoku , sumyeopomikami no yosasi-maturaba , nozaki pa sumyeopomikami no opo-mapye ni , yokoyama no gotoku uti-tumiokite , nokori woba tapirake-ku kikosimyesamu . mata sumyemima no mikoto no mi-yo wo , tanaga no mi-yo to , kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipape-maturi ga yuwe ni , sumyera wa ga mutukamurwoki – kamurwomi no mikoto to , uzimono unane tukinukite , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " miagata ni masu sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , taketi – kaduraki – towo-ti – siki – yama no be – sopu to mi-na pa mawosite , ko no mu-tsu no mi-agata ni nariiduru , amana – karana wo motimawikite , sumyemima no mikoto no nagamike no topomike to kikosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru . " yama no kuti ni masu sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , asuka -- ipare -- osaka -- patuse -- unebi – miminasi to mi-na pa mawosite , topoyama – tikayama ni opitateru opo-ki – wogi wo , motosuwe uti-kirite motimawikite , sumyemima no mikoto no midu no mi-araka tukapematurite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to kakurimasite , yomo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru " mikumari ni masu sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , yosinwo -- uda -- tuge – kaduraki to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumeygami-tati no yosasi-maturamu oki tu mi-tosi wo , ya-tukapo no ikasi po ni yosasi-maturaba , sumyegami-tati ni , hatupo pa kapi ni mo siru ni mo mika no pe takasiri , mika no para mite narabete tatapegoto wopematurite , nokori woba sumyemima no mikoto no asamike – yupubemike no kamukapi ni , nagamike no topomike to , akani no po ni kikosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to moromoro kikosimyese to noru . " koto wakite , imibe no yowakata ni putwodasuki torikakete , motiyumapari tukapematureru mitegura wo kamunusi – papuri-ra uketamaparite , koto ayamata-zu sasagemotite tatemature " to noru .

 

Norito 2. Kasuga Festival

1. sumyera ga opo-mikoto ni mase , kasikwo-ki kasima ni masu takemikaduti no mikoto , katori ni masu ipapinusi no mikoto , pirawoka ni masu ame no kwoyane no mikoto , pimegamwi , yobasira no sumyegamwi-tati no piromapye ni mawosaku , " opogamwitati no kopasi-tamapi no manima ni , kasuga no mikasa no yama no simo tu ipane ni miyabasira pirosiritate , takama no para ni ti-gi takasirite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to sadamematurite , tatematuru kamudakara pa , mi-kagami – mi-pakasi – mi-torasi – mi-poko – mi-ma ni sonapematuri , mi-so pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni tukapematurite , yomo no kuni no tatematureru mi-tuki no nozaki torinarabete , awomi no para no mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mopa – pye tu mopa , yamanwo no mono pa , amana – karana ni itaru made , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , kusagusa no mono wo yokoyama no gotoku tumiokite , kamunusi ni , sore no tukasa kurawi kabane na wo sadamete , tatematuru udu no opo-mitegura wo yasumitegura no taru mitegura to tapirake-ku yasurake-ku kikosimyese to , sumyeopomikamwi-tati wo tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

2. " kaku tukapematuru ni yorite , ima mo yuku saki mo , sumyera ga mikado wo tapirakeku yasurakeku , tarasimiyo no ikasimiyo ni ipapimaturi , tokipa ni kakipa ni sakipapematuri , adukarite tukapematuru tokorodokoro ipeipe no opo-kimi-tati – mapetugimi-tati wo mo , tapirakeku , sumyera ga mikado ni ikasiyakupa no gotoku tukapematuri , sakayesimetamape to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 3. Festival of Opo-Imi in Pirose

1. " pirose no kapapi ni tatapegoto wopematuru sumyegamwi no mi-na wo mawosaku mi-ke motasuru wakauka no mye no mikoto to mi-na pa mawosite ko no sumyegamwi no mapye ni koto wopematuraku sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo sasagemotasimete opo-kimi-tati – mapetugimi-tati wo tukapi to site tatapegoto wopematuraku wo kamunusi – papuri-ra moromoro kikosimese " to noru .

2. " tatematuru udu no mitegura pa mi-so pa akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape itu-iro no mono tate -- poko – mi-ma – mi-ki pa mika no pe takasiri mika no para mite narabete nigisine – arasine ni yama ni sumu mono pa ke no nikwo-ki mono – ke no araki mono opo-nwo no para ni opuru mono pa amana – karana awomi no para ni sumu mono pa pata no piro-ki mono – pata no saki mono oki tu mopa – pe tu mopa ni itaru made okitarapasite tatematuraku to sumyegamwi no mapye ni mawositamape " to noru .

3. " kaku tatematuru udu no mitegura wo yasumitegura no tarimitegura to sumyegamwi no mi-gokoro ni tapirake-ku yasurake-ku kikosimesite sumyemima no mikoto no nagamike no topomike to akani no po ni kikosimesa-mu sumyegamwi no mi-tosiro wo padimete miko-tati – opo-kimi-tati – mapetugimi-tati – ame no sita no opo-mitakara no toritukuru oki tu mi-tosi pa tanapidi ni minawa kaki-tari mukamomo ni pidi kakiyosete toritukuramu oki tu mi-tosi wo yatukapo ni sumyegamwi no nasisakipapetamapaba patupo pa siru ni mo kapi ni mo tisine yatisine ni pikisuwete yokoyama no gotoku utitumiokite aki no maturi ni tatematuramu to sumyegamwi no mapye ni mawositamape " to noru .

4. " yamato no kuni no mu-tu no mi-agata no yama no kuti ni masu sumyegamwi-tati no mapye ni mo sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo akaru tape teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono tate – poko ni itaru made tatematuru .

5. kaku maturaba sumyegamwitatino sikimasu yamayama no kuti yori sakunadari ni kudasi-tamapu midu wo amaki midu to ukete ame no sita no opomitakara no toritukureru oki tu mi-tosi wo asiki kaze araki midu ni apase-tamapa-zu na ga mikoto no ikasi sakipapetamapaba patupo pa siru ni mo kapi ni mo mika no pe takasiri mika no para mite narabete yokoyama no gotoku utitumiokite tatematura-mu to opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati -- momo no tukasabito-tati yamato no kuni no mu-tu no mi-agata no tone wotokowomina ni itaru made kotosi sore no tuki no sore no pi moromoro mawiidekite sumyegamwi no mapye ni uzimono unane tukinukite asapi no toyosakanobori ni tatapegoto wopematuraku wo kamunusi -- papurira moromoro kikosimese " to noru .

 

Norito 4. Festival of the Wind Deities of Tatuta

1. " tatuta ni tatapegoto wopematuru , sumyegamwi no mapye ni mawosaku , sikwisima ni opo-yasimaguni sirasi-si sumyemima no mikoto no , topomike no nagamike to , akani no po ni kikosimesu itu-kusa no tana tu mono wo padimete , ame no sita no opo-mitakara no tukuru mono wo kusa no kakipa ni itaru made nasi-tamapa-nu koto , pitotose puta-tose ni arazu , tosi maneku sokonaperu ga yuwe ni , momo no monosiribito-domo no uragoto ni ide-mu kamwi no mi-kokoro pa , ko no kamwi to mawose to oposetamapiki .

2. ko wo monosiribito-domo no uragoto wo motite urapedomo , iduru kamwi no mi-kokoro mo nasi to mawosu to kikosimesite , sumyemima no mikoto no noritamapaku , ' kamwi-tati woba ama tu yasiro – kuni tu yasiro to wasururu koto naku , oturu koto naku , tatapegoto wopematuru to omoposiokonapasu wo , idure no kamwi zo , ame no sita no opo-mitakara no tukuritukuru mono wo , nasi-tamapa-zu sokonaperu kamwi-tati pa , wa ga mi-kokoro zo to satosimature to ukepitamapiki .

3. koko wo motite , sumyemima no mikoto no opo-miime ni satosimaturaku , ' ame no sita no opo-mitakara no tukuritukuru mono wo , asi-ki kaze ara-ki midu ni apasetutu , nasi-tamapa-zu sokonaperu pa , wa ga mi-na pa ame no mi-pasira no mikoto – kuni no mi-pasira no mikoto to , mi-na pa satosimaturite , ' wa ga mapye ni tatematura-mu mitegura pa , mi-so pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono , tate -- poko – mi-ma ni mi-kura sonapete , kusagusa no mitegura sonapete , wa ga miya pa asapi no pimukapu tokoro , yupupi no pikageru tokoro no , tatuta no tatinwo no wonwo ni , wa ga miya pa sadamematurite , wa ga mapye wo tatapegoto wopematuraba , ame no sita no opo-mitakara no tukuritukuru mono pa , itu-kusa no tana tu mono wo padimete , kusa no kakipa ni itaru made , nasisakipapematuramu to satosimaturiki .

4. koko wo motite sumyegamwi no koto wosipesatosimaturisi tokoro ni , miyabasira sadamematurite , ko no sumyegamwi no mapye wo tatapegoto wopematuru ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo sasagemotasimete , opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati wo tukapi to site , tatapegoto wopematuraku to , sumyegamwi no mapye ni mawosi-tamapu koto wo , kamunusi – papurira , moromoro kikosimese " to noru .

5. " tatematuru udu no mitegura pa , pikogamwi ni , mi-so pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono , tate -- poko – mi-ma ni mi-kura sonapete , kusagusa no mitegura tatematuri , pimegamwi ni mi-so sonape , kugane no woke – kugane no tatari – kugane no kasepi , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono , mi-ma ni mi-kura sonapete , kusagusa no mitegura tatematurite , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , nigisine – arasine ni , yama ni sumu mono pa , ke no nikomono – ke no aramono , opo-nwo no para ni opuru mono pa , amana – karana , awomi no para ni sumu mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mo pa – pe tu mo pa ni itaru made ni , yokoyama no goto-ku utitumiokite , tatematuru ko no udu no mitegura wo , yasumitegura no tarimitegura to , sumyegamwi no mi-kokoro ni tapirake-ku kikosimesite , ame no sita no opomitakara no tukuritukuru mono wo , asi-ki kaze ara-ki midu ni apasetamapazu , sumyegamwi no nasisakipapetamapaba , patupo pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , siru ni mo kapi ni mo , ya-posine – ti-sine ni pikisuweokite , aki no maturi ni tatematura-mu to , opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati , momo no tukasa no pitotati , yamato no kuni no mutu no agata no tone , wotoko – womina ni itaru made ni , kotosi uduki ( pumiduki ni pa kotosi pumiduki to ipu ) moromoro mawiugonaparite , sumyegamwi no mapye ni uzimono unane tukinukite , kepu no asapi no toyosakanobori ni , tatapegoto wopematuru sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo , kamunusi – papuri-ra tamaparite , okotaru koto naku tatemature to nori-tamapu opo-mikoto wo moromoro kikosimese " to noru .

 

Norito 5. Pirano Festival

1. sumyera ga opo-mikoto ni mase ima kwi yori tukapematurikitareru sumyeopomikamwi no piromapye ni mawositamapaku , " sumyeopomikamwi no kopasi-tamapi no manima ni ko no tokoro no soko tu ipane ni miyabasira pirosikitate takama no para ni ti-gi takasirite ame no mi-kage – pi no mi-kage to sadamematurite kamunusi ni kamutukasa sore no tukasa kurawi kabane na wo sadamete tatematuru kamudakara pa mi-torasi – mi-pakasi -- mi-kagami -- suzu – kinugasa mi-ma wo pikinarabete mi-so pa akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni sonapematurite yomo no kuni no tatematureru mi-tuki no nozaki wo torinarabete mi-ki pa mika no pe takasiri mika no para mite narabete yamanwo no mono pa amana – karana awomi no para no mono pa pata no piromono – pata no samono okitu mo pa – petu mo pa ni itaru made kusagusa no mono wo yokoyama no goto-ku okitakanasite tatematuru udu no opo-mitegura wo tapirake-ku kikosimesite sumyera ga mi-yo wo kakipa ni tokipa ni ipapi-maturi ikasi mi-yo ni sakipapematurite yorodu-yo ni opo-masimasasimetamape to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

2. mata mawosaku " mawiugonaparite tukapematuru mikwo-tati – opokimi-tati – mapye tu gimi tati – momo no tukasabito-tati wo mo yo no mamori pi no mamori ni mamoritamapite sumyera ga mikado ni iya taka ni iya piro ni ikasi yakupaye no goto-ku tati-sakaye-sime tukapematurasimetamape to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 6. Kudo and Puru-aki

1. sumyera ga opo-mikoto ni mase , kudo – puruseki puta-tokoro no miya ni site , tukapematurikitareru , sumyemikamwi no piromapye ni mawositamapaku , " sumyemikamwi no kopi-tamapi-si manima ni , ko no tokoro no soko tu ipane ni miyabasira pirosikitate , takama no para ni ti-gi takasirite ame no mi-kage – pi no mi-kage to sadamematurite , kamunusi ni sore no tukasa kurawi kabane na wo sadamete , tatematuru kamudakara pa , mi-torasi – mi-pakasi -- mi-kagami -- suzu – kinugasa – mi-ma wo pikinarabete , mi-so pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni sonapematurite , yomo no kuni no tatematureru mi-tuki no nozaki wo torinarabete , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , yamanwo no mono pa , amana – karana , awomi no para no mono pa , pata no piromono – pata no samono , okitu mo pa – petu mo pa ni itaru made , kusagusa no mono wo yokoyama no goto-ku okitakanasite , tatematuru udu no opo-mitegura wo tapirake-ku kikosimesite , sumyera ga mi-yo wo kakipa ni toki ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipapematurite , yorodu-yo ni opo-masasimetamape to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

2. mata mawosaku , " mawiugonaparite tukapematuru , miko-tati – opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati – momo no tukasabito-tati wo mo , ywo no mamori pi no mamori ni mamoritamapite , sumyera ga mikado ni , iya taka ni iya piro ni , ikasi yakupaye no gotoku , tati-sakaye-sime tukapematurasimetamape to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 7. Monthly Festival of the Sixth Month

1. sipasu pa kore ni narape " ugonapareru kamunusi – papurira , moromoro kikosimese " to noru .

2. " takama no para ni kamudumarimasu , sumyemutukamurwoki no mikoto – kamurwomi no mikoto motite , ama tu yasiro – kuni tu yasiro to tatapegoto wopematuru sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kotosi no minaduki no tukinami no mitegura ( sipasu pa , kotosi sipasu no tukinami no mitegura to ipu. ) akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape sonapematurite , asapi no toyosakanobori ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

3. " opomikamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kamumusubi -- takamimusubi -- ikumusubi -- tarumusubi -- tamatumemusubi -- opomiyanome -- miketukamwi – kotosironusi to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyemima no mikoto no mi-yo wo , tanaga no mi-yo to , kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipapematuru ga yuwe ni , sumyera wa ga mutukamurwoki no mikoto – kamurwomi no mikoto to , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

4. " wikasuri no mi-kamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , ikuwi -- sakuwi -- tunagawi -- asupapapiki to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyegamwi no sikimasu , simo tu ipane ni miyabasira putwosiritate , takama no para ni ti-gi takasirite , sumyemima no mikoto no midu no mi-araka tukapematurite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to kakurimasite , yomo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

5. " mikadwo no mi-kamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kusiipamatwo no mikoto – toyoipamatwo no mikoto to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , yomo no mi-kadwo ni yutuipamura no goto-ku sayarimasite , asita ni pa mi-kadwo wo pirakimaturi , yupube ni pa mi-kadwo wo tatematurite , utoburu mono no sita ywori yukaba sita wo mamori , upe ywori yukaba upe wo mamori , ywo no mamori pi no mamori ni mamorimaturu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

6. " ikusima no mi-kamunagi no koto wopematuru , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , ikukuni -- tarukuni to mi-na pa mawosite , koto wopematuraba , sumyegamwi no sikimasu sima no yasosima pa , taniguku no sawataru kipami , siponawa no todomaru kagiri , saki kuni pa piroku , sagasi-ki kuni pa tapirakeku , sima no yasosima oturu koto naku , sumyegamwi-tati no yosasimaturu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

7. " koto wakite , ise ni masu amaterasuopomikamwi no opo-mapye ni mawosaku , sumyegamwi no miparukasimasu yomo no kuni pa , ame no kakitatu kipami , kuni no sokitatu kagiri , awokumwo no tanabiku kipami , sirwokumwo no mukabusu kagiri , awomi no para pa sawokadi posazu , puna no pe no itaritodomaru kipami , opo-mi no para ni pune mititudukete , kuga yori yuku miti pa ni no wo yupikatamete , ipane kine pumisakumite , uma no tume no itaritodomaru kagiri , nagadi pima naku tatitudukete , saki kuni pa piroku , sagasi-ki kuni pa tapirakeku , topo-ki kuni pa yasotuna utikakete pikiyosuru koto no gotoku , sumyeopomikamwi no yosasimaturaba , nozaki pa sumeopomikamwi no opo-mapye ni , yokoyama no goto-ku utitumiokite , nokori woba tapirake-ku kikosimesamu .

8. mata sumyemima no mikoto no mi-yo wo , tanaga no miyo to , kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipapematuru ga yuwe ni , sumyera wa ga mutukamurwoki no mikoto -- kamurwomi no mikoto to , uzimono unane tukinukite , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

9. " miagata ni masu sumyegami-tati no mapye ni mawosaku , taketi -- kaduraki -- towoti -- siki -- yamanobe – sopu to mi-na pa mawosite , ko no mutsu no mi-agata ni nariiduru amana – karana wo motimawikite , sumyemima no mikoto no nagamike no topomike to kikosimesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo tatapegoto wopematuraku " to noru .

10. " yama no kuti ni masu sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , asuka -- ipare -- osaka -- patuse -- unebimiminasi to mi-na pa mawosite , topoyama – tikayama ni opitateru opo-ki – wogi wo , motosuwe utikirite motimawikite , sumyemima no mikoto no midu no mi-araka tukapematurite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to kakurimasite , yomo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimyesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo , tatapegoto wopematuraku " to noru " mikumari ni masu sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , yosinwo -- uda -- tugekaduraki to mi-na pa mawosite koto wopematuraba , sumyegamwi-tati no yosasimaturamu , oki tu mi-tosi wo , yatukapo no ikasipo ni yosasimaturaba , sumyegamwi-tati ni , hatupo pa kapi ni mo siru ni mo , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete tatapegoto wopematurite , nokori wo ba , sumyemima no mikoto no asamike – yupubemike no kamukapi ni , nagamike no topomike to , akani no po ni kikosimesu ga yuwe ni , sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo , tatapegoto wopematuraku to moromoro kikosimese " to noru .

11. " koto wakite , imibe no yowakata ni putwodasuki torikakete , motiyumaparitukapematureru mitegura wo , kamunusi – papuri-ra uketamaparite , koto ayamata-zu sasagemotite tatemature " to noru .

 

Norito 8. Blessing of the Great Palace

1. " takama no para ni kamudumarimasu , sumemutukamurwoki – kamurwoki no mikoto motite , sumyemima no mikoto wo ama tu takamikura ni masete , ama tu sirusi no turugi – kagami wo sasagemotitamapite , kotopoki ( purugoto ni kotopoki to iperi .

2. ???KOTOPOKI??? to iperu pa ima no sakapokapi no kotoba no gotosi. ) noritamapisiku , ' sumyera wa ga udu no mi-kwo sumyemima no mikoto , ko no ama tu takamikura ni masite , ama tu pitugi wo yorodu-ti-aki no nagaaki ni , opo-yasimatoyoasipara no midupo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimyese to ( purugoto ni sirosimyesu to ipu.) , koto yosasi-maturitamapite , ama tu mi-pakari motite , kototopi-si ipane ko no tati , kusa no kakipa wo mo kotoyamete , amakudari-tamapi-si wosukuni ame no sita to , ama tu pitugi sirosimyesu sumyemima no mikoto no mi-araka wo , ima okuyama no opo-kapi – wokapi ni tateru ki wo , imibe no imimono wo motite kiritorite , motosuwe woba yama no kamwi ni maturite , nakara wo motiidekite , imisuki wo motite imibasira tatete , sumyemima no mikoto no ame no mi-kage – pi no mi-kage to , tukuritukapematureru midu no mi-araka ( purugoto ni araka to ipu. ) imasi yapune no mikoto ni ama tu kususi ipapigoto wo ( purugoto ni kususi ipapigoto to ipu. ) motite kotopokisidume mawosaku , kore no sikimasu opo-miyadokoro no soko tu ipane no kipami , sita tu tunane ( purugoto no tugapinapa no tagupi , kore wo tunane to ipu. ) papu musi no wazapapi naku , takama no para pa , awokumwo no tanabiku kipami , ame no ti-daritobu tori no wazapapi naku , pori-katame-taru pasira -- keta -- utubari -- two – madwo no kikapi ( purugoto ni kikapi to ipu. ) ugokinaru koto naku , pikiyuperu tuname no yurubi , toripukyeru kaya no sosoki ( purugoto ni sosoki to ipu. ) naku , mi-yuka tupi no sayaki , ya-mye no isusuki , idutusi-ki koto naku , tapirake-ku yasurakye-ku mamorimaturu kamwi no mi-na wo mawosaku , yapune kukuti no mikoto ( ko pa ki no mitama nari. ) yapune toyoukepimye no mikoto to ( ko pa ine no mitama nari .

3. ??? no kotoba ni uka no mitama to ipu .

4. ima no yo ubuya ni sakiki -- tukasine wo to no ???pe??? ni oki , mata kome wo yanaka ni tirasu no tagupi nari. ) mi-na woba tatapematurite , sumyemima no mikoto no mi-yo wo kakipa ni tokipa ni mamorimaturi , ikasi mi-yo no tarasi mi-yo ni , tanaga no mi-yo to sakipapematuru ni yorite , imitamatukuri-ra ga motiyumapari , motikiyomapari tukuritukapematureru , midu no ya-sakani no mi-puki no i-po tu mi-sumaru no tama ni , akaru nigite ( purugoto ni nikite to ipu. ) -- teru nigite wo tukete , imibe no sukune nanigasi ga yowakata ni , putwodasuki torikakete , kotopoki sidumematuru koto no moreotimu koto wo ba , kamunapobi no mikoto – opo-napobi no mikoto , kikinaposi minaposite , tapirake-ku yasurakye-ku sirosimyese " to mawosu .

5. koto wakite mawosaku , " opomiya no mye no mikoto to mi-na wo mawosu koto pa , sumyemima no mikoto no onazi opo-tono no uti ni sayarimasite , mawiri makaduru pito no erabisirosi , kamwi-tati no isurokopi arebimasu wo , kotonaposi yapasi ( purugoto ni yapasi to ipu. ) masite , sumyemima no mikoto no asita no mi-ke , yupube no mi-ke ni tukapematuru pire kakuru tomo no wo , tasuki kakuru tomo no wo wo , te no magapi – asi no magapi ( purugoto ni magapi to ipu. ) nasa-sime-zu site , mi-kwo-tati – opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati – momo no tukasabito-domo wo , ono ga mukimuki arasimezu , asi-ki kokoro – kitana-ki kokoro naku , miya susumesusume , miya tutometutomesimete , toga ayamati aramu wo ba , minaposi kikinaposimasite , tapirake-ku yasurakye-ku tukapematurasimemasu ni yorite , opo-miya no mye no mikoto to , mi-na wo tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 9. Festival of the Gates

1. " kusiipamato -- toyoipamatonomikoto to mi-na wo mawosu koto pa , yomo utito no mi-kadwo ni , yutuipamura no goto-ku sayarimasite , yomo yosumi yori utobi arabi ko-mu , ame no magatupi to ipu kamwi no ipa-mu magakoto ni ( (purugoto ni magakoto to ipu) ) apimazikori , apikuti ape-tamapu koto naku , upe ywori yukaba upe wo mamori , sita ywori yukaba sita wo mamori , motipusegi parapiyari , ipisokemasite , asita pa mi-kadwo wo piraki , yupube pa mikadwo wo tatete , mawirimagaduru pito no na wo topisirasi , togaayamati ara-mu wo ba , kamunapobi -- oponapobi ni minaposi kikinaposimasite , tapirake-ku yasurakye-ku tukapematurasime-tamapu ga yuwe ni , toyoipamato no mikoto -- kusiipamato no mikoto to , mi-na wo tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 10. Great Exorcism of the Last Day of the Sixth Month

1. sipasu pa kore ni narape .

2. " ugonapareru mi-kwo-tati – opo-kimi-tati – mapye tu gimi tati – momo no tukasa bito tati , moromoro kikosimyese " to noru .

3. " sumyera ga mikadwo ni tukapematuru , pire kakuru tomo no wo , tasuki kakuru tomo no wo , yuki opu tomo no wo , tati paku tomo no wo , tomo no wo no yasotomo no wo wo padimete , tukasadukasa ni tukapematuru pito-domo no ayamati wokasikyemu kusagusa no tumi wo , kotosi no minaduki no tugomori no opo-parape ni , parape-tamapi kiywome-tamapu koto wo , moromoro kikosimyese " to noru .

4. " takama no para ni kamudumarimasu , sumyemutukamurwoki – kamurwomi no mikoto wo motite , yapoyorodu no kamwi-tati wo kamutudopetudopetamapi , kamupakaripakaritamapite , ' wa ga sumyemima no mikoto pa , toyoasipara no midupo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimyese to koto yosasi-maturiki .

5. kaku yosa-si-maturi-si kunuti ni , araburu kamwi-tati woba kamutopasi ni topasitamapi , kamuparapi ni parapitamapite , kototoposi ipane kodati , kusa no kakipa wo mo kotoyamete , ame no ipakura panare , ame no yapegumwo wo itu no ti-waki ni ti-wakite , amakudasi yosasi-maturiki .

6. kaku yosa-si-maturi-si yomo no kunuti ni , opo-yamatopitakami no kuni wo yasukuni to sadamematurite , sita tu ipane ni miyabasira putwosikitate , takama no para ni ti-gi takasirite , sumyemima no mikoto no midu no mi-araka tukapematurite , ame no mikage – pi no mi-kage to kakurimasite , yasukuni to tapirake-ku sirosimyesa-mu kunuti ni , nari-ide-mu ame no masupito-ra ga ayamati wokasikyemu kusagusa no tumigoto pa , ama tu tumi to , apanati – mizoume – pipanati – sikimaki – kusisasi – ikepagi – sakapagi – kusope , kokodaku no tumi wo ama tu tumi to noriwakete , kuni tu tumi to , ikipada-tati – sinipada-tati – sirobito -- kokumi – ono ga papa wokaseru tumi – ono ga kwo wokaseru tumi papa to kwo to wokaseru tumi – kwo to papa to wokaseru tumi – kemono wokaseru tumi -- papu musi no wazapapi – taka tu kamwi no wazapapi – taka tu tori no wazapapi – kemono tapusi , mazimono suru tumi , kokodaku no tumi idemu .

7. kaku ideba , ama tu miyagoto motite , opo-nakatomi , ama tu kanagi wo moto uti-kiri suwe uti-tatite , ti-kura no okikura ni okitara-pasite , ama tu sugaso wo moto karitati suwe karikirite , ya-pari ni torisakite , ama tu noritwo no putwonoritwogoto wo nore .

8. kaku noraba , ama tu kamwi pa ame no ipatwo wo osipirakite ame no ya-pegumwo wo itu no ti-waki ni ti-wakite kikosimyesamu .

9. kuni tu kamwi pa takayama no suwe – pikiyama no suwe ni noborimasite , takayama no iweri – pikiyama no iweri wo kakiwakete kikosimyesamu .

10. kaku kikosimyesite pa sumyemima no mikoto no mikadwo wo padimete , ame no sita yomo no kuni ni pa , tumi to ipu tumi pa arazi to , sinadwo no kaze no ame no ya-pegumwo wo pukipanatu koto no gotoku , asita no mi-kiri – yupube no mi-kiri wo asakaze – yupukaze no pukiparapu koto no gotoku , opo tu pe ni wiru opo-pune wo , pe tokipanati -- tomo tokipanatite , opo-mi no para ni osipanatu koto no gotoku , wotikata no sigye-ki ga moto wo , yakigama no togama motite , uti-parapu koto no gotoku , nokoru tumi pa arazi to parape-tamapi kiywome-tamapu koto wo , takayama – pikiyama no suwe yori , sakunadari ni otitagitu payakapa no se ni masu seori tu pimye to ipu kamwi , opo-mi no para ni motiidenamu .

11. kaku motiideinaba , arasipo no sipo no yapodi no , ya-sipodi no sipo no ya-poapi ni masu payaaki tu pimye to ipu kamwi , moti kakanomitemu .

12. kaku kakanomite pa , ibukidwo ni masu ibukidwonusi to ipu kamwi , ne no kuni – soko no kuni ni ibukipanatitemu .

13. kaku ibukipanatite pa , ne no kuni – soko no kuni ni masu payasasurapimye to ipu kamwi , motisasurapi usinapitemu .

14. kaku usinapite pa , sumyera ga mikadwo ni tukapematuru tukasadukasa no pito-domo wo padimete , ame no sita yomo ni pa , kepu ywori padimete tumi to ipu tumi pa arazi to , takama no para ni mimipuritatete kiku mono to umapikitatete , kotosi no minaduki no tugomori no pi no , yupupi no kudati no opo-parape ni , parape-tamapi kiywome-tamapu koto wo moromoro kikosimyese " to noru .

15. " yokuni no urabedomo , opo-kapadi ni motimakariidete , parapeyare " to noru .

 

Norito 12. Fire-pacifying Festival

1. takama no para ni kamudumarimasu , sumyemutukamurwogi – kamurwomi no mikoto motite , sumyemima no mikoto pa , toyoasipara no midupo no kuni wo yasukuni to tapirake-ku sirosimese to , ame no sita yosasi-maturisi toki ni , koto yosasi-maturisi ama tu noritwo no putwonoritwogoto wo motite mawosaku , " kamu izanakiizanami no mikoto , imose puta-pasira totugitamapite , kuni no ya-sokuni – sima no ya-sosima wo umitamapi , ya-poyorodu no kamwi-tati wo umitamapite , mana otogwo ni pomusubi no kami wo umitamapite , mipoto yakayete ipagakurimasite , ' ywo nana-ywo -- pi nanuka , wa wo na-mitamapiso , wa ga nase no mikoto to mawositamapiki .

2. ko no nanu-ka ni pa tarazute , kakurimasu koto ayasi tote misonapasu toki ni , pwi wo umitamapite , mi-poto wo yakaye-masiki .

3. kakaru toki ni , ' wa ga nase no mikoto no , wa wo mitamapuna to mawosi-si wo , wa wo miapatasitamapitu to mawositamapite , ' wa ga nase no mikoto pa , upa tu kuni wo sirosimyesu besi , wa pa simo tu kuni wo sirasa-mu to mawosite , ipagakuritamapite , yomi tu pirasaka ni itarimasite omoposimyesaku , ' wa ga nase no mikoto no sirosimyesu upa tu kuni ni , kokoro asiki kwo wo umiokite kinu to noritamapite , kapyerimasite sara ni umi-tamapu kwo , midu no kamwi -- pisago – kapana – paniyamapimye , yokusa no mono wo umitamapite , ' ko no kokoro asi-ki kwo no kokoro arabiru pa , midu -- pisago – paniyamapimye – kapana wo motite sidumemature to koto wosipesatositamapiki .

4. kore ni yorite tatapegoto wopematuraba , sumyemima no mikadwo ni mi-kokoro itipayabitamapazi to site , tatematuru mono pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono wo sonapematurite , awomi no para ni sumu mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mopa – pe tu mopa ni itaru made ni , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , nigisine – arasine ni itaru made ni , yokoyama no goto-ku oki takanasite , ama tu noritwo no putwonoritwogoto motite tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 13. Miti-apye no Maturi

1. takama no para ni kotopadimete , sumyemima no mikoto to , tatapegoto wopematuru , opo-yatimata ni yu tu ipamura no goto-ku sayarimasu , sumyegamwi-tati no mapye ni mawosaku , " yatimatapikwo – ya-timatapimye – kunadwo to mi-na pa mawosite , koto wopematuraku pa , ne no kuni – soko no kuni yori arabwi utobwi-ko-mu mono ni , apimazikori apikuti apu koto naku site , sita ywori yukaba sita wo mamori , upe ywori yukaba upe wo mamori , ywo no mamori pi no mamori ni mamorimaturi , ipapimature to , tatematuru mitegura pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape sonapematuri , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , siru ni mo kapi ni mo , yamanwo ni sumu mono pa , ke no nikomono – ke no aramono , awomi no para ni sumu mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mopa – pe tu mopa ni itaru made ni , yokoyama no goto-ku okitarapasite tatematuru udu no mitegura wo , tapirake-ku kikosimyesite , ya-timata ni yu tu ipamura no goto-ku sayarimasite , sumyemima no mikoto wo kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipapematuritamape " to mawosu .

2. " mata mikwo-tati – opo-kimi-tati – mapye tugimi tati – momo no tukasabitotati , ame no sita no opomitakara ni itaru made ni , tapirake-ku ipapitamape to , kamudukasa , ama tu noritwo no putwonoritwogoto wo motite tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 14. Festival of the First Fruits Banquet

1. " ugonapareru kamunusi – papuri-ra moromoro kikosimyese " to noru .

2. " takama no para ni kamudumarimasu sumemutukamurwoki – kamurwomi no mikoto motite ama tu yasiro – kuni tu yasiro to sikimaseru sumegamwi-tati no mapye ni mawosaku , kotosi simotuki no naka no u no pi ni ama tu mi ke no nagamike no topomike to sumyemima no mikoto no opo-nipe kikosi-myesa-mu tame no yuwe ni sumyegamwi-tati api udu no pimaturite kakipa ni tokipa ni ipapi-maturi ikasi mi-yo ni sakipapematuramu ni yorite si ti-aki no ipoaki ni tapirake-ku yasurake-ku kikosimyesite toyo no akari ni akari-masa-mu sumyemima no mikoto no udu no mitegura wo akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni sonapematurite asapi no toyosakanobori ni tatapegoto wopematuraku wo moromoro kikosimyese " to noru .

3. " koto wakite imibe no yowakata ni putwodasuki torikakete motiyumapari tukapematureru mitegura wo kamunusi – papuri-ra uketamaparite koto oti-zu sasagemotite tatemature " to noru .

 

Norito 15. Mi-tama-sidume no ipapido no Maturi

1. " takama no para ni kamudumarimasu , sumyemutu kamurwoki – kamurwomi no mikoto wo motite , sumyemima no mikoto pa , toyoasipara no midupo no kuni wo yasukuni to sadamematurite , sita tu ipane ni miyabasira putwosikitate , takama no para ni ti-gi takasirite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to tatapegoto wopematurite , tatematuru mi-so pa , kamisimo sonapematurite , udu no mitegura pa , akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape , itu-iro no mono , mi-kipa , mika no pe takasiri , mika no para mite narabete , yamanwo no mono pa , amana – karana , awomi no para no mono pa , pata no piromono – pata no samono , oki tu mopa – pe tu mopa ni itaru made ni , kusagusa no mono wo yokoyama no gotoku oki takanasite tatematuru udu no mitegura wo , yasumitegura no tarimitegura to tapirake-ku kikosimyesite , sumyera ga mikadwo wo tokipa ni kakipa ni ipapimaturi , ikasi mi-yo ni sakipapematuritamapite , ko no sipasu yori padimete , kitara-mu sipasu ni itaru made ni , tapirake-ku opo-masidokoro ni opo-masasime-tamapye to , kotosi sipasu no sore no pi , ipapi sidumematuraku " to mawosu .

 

Norito 16. Grand Shrine of Ise: Grain-petitioning in the Second Month; Regular Festivals of the Sixth and Twelfth Months

1. minaduki – sipasu no tukinami no maturi sumyera ga opo-mikoto motite , watarapi no udi no isuzu no kapakami no , simo tu ipane ni tatapegoto wopematuru , sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawosaku , " tune mo tatematuru kisaragi no tosigopi no ( tukinami no maturi ni pa tada minaduki no tukinami no koto wo motite apikapeyo. ) opo-mitegura wo , sore no tukasa kurawi nanigasi wo tukapi to site , sasagemotasimete tatematuri-tamapu opo-mikoto wo , mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 17. Grand Shrine of Ise: Toyo-uke-no-miya (same festival)

1. sumyera ga opo-mikoto motite , watarapi no yamada no para no , simo tu ipa ne ni tatapegoto wopematuru , toyouke no sumyegamwi no mapye ni mawosaku , " tune mo tatematuru kisaragi no tosigopi no ( tukinami no maturi ni pa tada minaduki no tukinami no koto wo motite apikapeyo. ) opo-mitegura wo , sore no tukasa kurawi nanigasi wo tukapi to site , sasagemotasimete tatematuri-tamapu opo-mikoto wo , mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 18. Grand Shrine of Ise: Divine Garments Festival of the Fourth Month

1. ( nagaduki pa kore ni narape ) watarapi no udi no isuzu no kapakami ni opo-miyabasira putwosikitate , takama no para ni pigi takasirite , tatapegoto wopematuru , amaterasimasu sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawosaku " patori – womi no pito-domo no tune mo tukapematuru nigitape – aratape no pata no mi-so wo tatematuru koto wo , mawositamapaku to mawosu .

2. " aramaturi no miya ni mo kaku mawosite tatemature " to noru .

3. ( negi -- utibito , wowo to mawosu )

 

Norito 19. Grand Shrine of Ise: Regular Festival of the Sixth Month

1. ( sipasu pa kore ni narape ) " watarapi no udi no isuzu no kapakami ni opo-miyabasira putwosikitate , takama no para ni pigi takasirite , tatapegoto wopematuru , amaterasimasu sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawositatematuru , ama tu noritwo no putwonoritwo wo , kamunusibe – monoimidomo , moromoro kikosimyese " to noru .

2. ( negi -- utibitodomo , tomo ni wowo to mawosu. ) " sumyera ga opo-mikoto ni mase , opo-miinoti wo tanaga no opo-miinoti to , yu tu ipa mura no goto-ku tokipa ni kakipa ni , ikasi mi-yo ni sakipapetamapi , aremasu mikwo-tati wo mo megumitamapi , momo no tukasabitotati , ame no sita yomo no kuni no opomitakara ni itaru made , naga-ku tapirake-ku tukuritaburu itu-kusa no tana tu mono wo mo , yutaka ni sakaye-simetamapi , mamorimegumapi sakipapetamape to , mi-tu no kopori – kuniguni tokorodokoro ni yosematureru kamube no pito-domo no , tune mo tatematuru mi-tuki no ito , yukwi no opo-miki – opo-nipe wo , umiyama no gotoku okitara-pasite , opo-nakatomi , putwotamagusi ni kakuripaberite , kotosi minaduki no towokamarinanuka no asapi no toyosakanobori ni , tatapemawosu koto wo , kamunusibe – monoimidomo , moromoro kikosimyese " to noru .

3. ( kamunusibe , tomo ni wowo to mawosu. ) " aramaturi no miya tukuyomi no miya ni mo , kaku mawosite , tatemature " to noru .

4. ( kamunusibe , mata wowo to mawosu. )

 

Norito 20. Grand Shrine of Ise: Festival of the Divine First Fruits Banquet of the Ninth Month

1. sumyemima no mikoto no opo-mikoto motite , ise no watarapi no isuzu no kapakami ni , tatapegoto wopematuru , amaterasimasu sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawositamapaku , " tune mo tatematuru nagaduki no kamunipe no opo-mitegura wo , sore no tukasa sore no kurawi sore no opo-kimi , nakatomi no sore no tukasa sore no kurawi nanigasi wo tukapi to site , imibe no yowakata ni putwodasuki torikakete , motiyumapari sasagemotasimete , tate-maturi-tamapu opo-mikoto wo , mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 21. Grand Shrine of Ise: Same festival at Toyo-uke-no-miya

1. sumyera ga opo-mikoto motite , watarapi no yamada no para ni , tatapegoto wopematuru , sumyegamwi no mapye ni mawositamapaku , " tune mo tatematuru nagaduki no kamunipe no opo-mitegura wo , sore no tukasa sore no kurawi sore no opo-kimwi , nakatomi no sore no tukasa sore no kurawi nanigasi wo tukapi to site , imibe no yowakata ni putwodasuki torikakete , motiyumapari sasagemotasimete , tatematuri-tamapu opo-mikoto wo , mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 22. Grand Shrine of Ise: Same, Divine First Fruits Banquet

1. " watarapi no udi no isuzu no kapakami ni opo-miyabasira putwo sikitate , takama no para ni pigi takasirite , tatapegoto wopematuru , amaterasimasu sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawositatematuru , ama tu noritwo no putwonoritwo wo , kamunusibe – monoimidomo , moromoro kikosimyese " to noru .

2. ( negi – utibitodomo , tomo ni wowo to mawosu. ) " sumyera ga opo-mikoto ni mase , opo-miinoti wo tanaga no opo-miinoti to , yu tu ipamura no goto-ku tokipa ni kakipa ni , ikasi mi-yo ni sakipapetamapi , aremasu mi-kwo-tati wo mo megumitamapi , momo no tukasabito-tati – ame no sita yomo no kuni no opo-mitakara ni itaru made , naga-ku tapirake-ku mamorimegumapi sakipapetamape to , mi-tu no kopori – kuniguni tokorodokoro ni yosematureru kamube no pito-domo no , tune mo tatematuru yuki no opo-miki – opo-nipe , kakedikara ti-dikara amari ipotikara wo , yokoyama no goto-ku okitarapasite , opo-nakatomi , putwotamagusi ni kakuripaberite , kotosi nagaduki no towo-kamarinanuka no asapi no toyosakanobori ni , ama tu noritwo no putwonoritwogoto wo tatapemawosu koto wo , kamunusibe – monoimidomo , moromoro kikosimyese " to noru .

3. ( negi – utibitodomo , wowo to mawosu. ) " aramaturi no miya – tukuyomi no miya ni mo , kaku mawosite tatemature " to noru .

4. ( kamunusibe , tomo ni wowo to mawosu. )

 

Norito 23. Grand Shrine of Ise: When the High Priestess assumes Her Office

1. kamunipe no mitegura wo tatematuru kotoba wo mawosiwopete , tugi ni sunapati mawosite ipaku , " koto wakite mawositamapaku , ima tatematuru ituki no pimyemikwo pa , tune no tamesi ni yorite , mi-tose ipapikiywomaparite , mi-tuwesiro to sadamete tatematuri-tamapu koto pa , sumyemima no mikoto wo , ame tuti tuki pi to tomo ni tokipa ni kakipa ni , tapirake-ku yasurake-ku opo-masa-sime-mu to , mi-tuwesiro to tatematuri-tamapu opo-mikoto wo , opo-nakatomi , ikasi poko no naka torimotite , kasikwomikasikwomi mo mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 24. Grand Shrine of Ise: Norito on moving the Shrine of the Great Deity (Use also for the Toyo-uke-no-miya)

1. toyouke no miya pa kore ni narape .

2. sumyemima no mikoto no opo-mikoto wo motii , sumyeopomikamwi no opo-mapye ni mawositamapaku , " tune no tamesi ni yorite , patatose ni pitotabi , opo-miya arata ni tukapematurite , kusagusa no mi-yosopi no mono itukusa amari yokusa , kamudakara patakusa amari pitokusa wo makesonapete , parapekiywome motiyumaparite adukaritukapematuru , opo-tomopi sore no kurawi nanigasi wo sasitukapasite , tatematuri-tamapu sama wo mawositamapaku " to mawosu .

 

Norito 25. To drive away a vengeful deity

1. " takama no para ni kamudumarimasite , koto pazime-tamapi-si kamurwoki – kamurwomi no mikoto motite , ame no taketi ni ya-poyorodu no kamwi-tati wo kamutudopetamapi , kamupakaripakaritamapite , wa ga sumyemima no mikoto pa , toyoasipara no midupo no kuni wo , yasukuni to tapirakyeku sirosimyese to , ame no ipakura panarete , ame no ya-pegumwo wo itu no ti-waki ni ti-wakite , ama-kudasi-yosa-si-maturi-si toki ni , idure no kamwi wo madu tukapasaba , midupo no kuni no araburu kamwi-domo wo kamu-parapi-parapi-muke-mu to , kamupakaripakari-tamapu toki ni , moromoro no kamitati , mina pakarimawosaku , ame no popi no mikoto wo tukapasite tapirake-mu to mawosiki .

2. koko wo motite amakudasitukapasu toki ni , ko no kamwi pa kapyerigoto mawosa-zari-ki .

3. tugi ni tukapasi-si takemikuma no mikoto mo , titi no koto ni sitagapite , kapyerigoto mawosazu .

4. mata tukapasi-si amewakapikwo mo , kapyerigoto mawosazute , taka tu tori no wazapapi ni yorite , tatidokoro ni mi useni-ki .

5. koko wo motite , ama tu kamwi no mi-koto motite , mata pakaritamapite , pu tu nusi no mikoto – takemikaduti no mikoto puta-pasira no kamwi-tati wo , amakudasitamapite , araburu kamwi-tati wo , kamuparapiparapitamapi , kamuyapasiyapasitamapite , kototopisi ipaneko no tati – kusa no kakipa mo kotoyamete , sumemima no mikoto wo , amakudasiyosasi maturiki .

6. kaku ama-kudasi-yosasi-maturi-si yomo no kunuti to , opo-yamatopitakami no kuni wo , yasukuni to sadamematurite , simo tu ipane ni miyabasira putwosikitate , takama no para ni ti-gi takasirite , ame no mi-kage – pi no mi-kage to tukapematurite , yasukuni to tapirakeku sirosimyesamu , sumyemima no mikoto no , ame no mi-araka no uti ni masu sumyegamwi-tati pa , arabi-tamapi takebi-tamapu koto naku site , takama no para ni pazime-si koto wo , kamu-nagara mo sirosimyesite , kamunapobi – opo-napobi ni napositamapite , ko no tokoro yori pa , yomo wo miparukasu yamagapa no kiywoki tokoro ni uturiidemasite , wa ga tokoro to usupakimase to , tatematuru mitegura pa akaru tape -- teru tape – nigitape – aratape ni sonapematurite , miakaramuru mono to kagami , moteasobu mono to tama , ipanatu mono to yumiya , utitatu mono to tati , paseiduru mono to mi-ma , mi-ki pa , mika no pe takasiri , mika no para mitenarabete , yone ni mo kapi ni mo , yama ni sumu mono pa , ke no nikomono – ke no aramono , opo-nwo no para ni opuru mono pa , amana – karana , awomi no para ni sumu mono pa , pata no piromono – pata no semono , oki tu mopa – pe tu mopa ni itaru made ni , yokoyama no gotoku tukuwe tu mono ni okitarapasite , tatematuru udu no mitegura wo , sumyegamwi-tati no mi-kokoro mo akiraka ni , yasumitegura no tarimitegura to , tapirakeku kikosimyesite , tatari-tamapi takebwi-tamapu koto naku site , yamakapa no piroku kiywoki tokoro ni uturiidemasite , kamu-nagara sidumarimase to tatapegoto wopematuraku " to mawosu .

 

Norito 26. Presenting offerings on dispatching an envoy to China

1. sumyemima no mikoto no opo-mikoto motite , suminoye ni koto wopematuru sumyegamwi-tati no mapye ni mawositamapaku , " morokosi ni tukapi tukapasa-mu to suru ni , punasuwe naki ni yorite , parima no kuni yori punanoru to site , tukapi pa tukapasa-mu to omoposi-myesu ma ni sumyegamwi no mikoto motite , punasuwe pa ware tukura-mu to wosipesatositamapiki .

2. wosipesatositamapinagara , punasuwe tukuritamapereba , yorokobwi yorosimi , wiyaziro no mitegura wo , tukasa kurawi nanigasi ni sasagemotasimete , tatematuraku " to mawosu .

 

Norito 27. Divine Congratulatory Words of the Kuni-no-Miyatukwo of Idumo

1. ya-sokabi pa aredomo , kyepu no ikupi no tarupi ni , idumo no kuni no kuni no miyatuko nanigasi , kasikwomi kasikwomi mo mawositamapaku , " kakemaku mo kasikwoki aki tu mi-kamwi to , opo-yasimaguni sirosimyesu sumyeramikoto no opo-miyo wo , tanaga no opo-miyo to ipapu to ( mosi noti no ipapi no toki ni pa , noti no zi wo kupapeyo. ) site , idumo no kuni no awogakiyama no uti ni , sita tu ipane ni miyabasira putwosiritate , takama no para ni ti-gi takasirimasu , izanaki no pimanakwo , kaburwoki kumanwo no opo-kamwi , kusimikenwo no mikoto , kuni tukurimasisi opo-namoti no mikoto puta-pasira no kamwi wo padimete , momo-yasomarimuyasiro ni masu sumyegamwi-tati wo , soregasi ga yowakata ni putwodasuki torikakete , itu nusa no wo musubi , ame no mikabi kagapurite , idu no maya ni arakusa wo idu no musiro to karisikite , itupe kuromasi , ame no mikawa ni imikomorite , sidumiya ni ipapisidumetukapematurite , asapi no toyosakanobori ni , ipapi no kapyerigoto no kamupoki no yogoto , mawositamapaku " to mawosu .

2. " takama no kamumioya takamimusubi no mikoto no , sumyemima no mikoto ni ame no sita ya-simaguni wo koto yosa-si-maturi-si toki ni , idumo no omi-ra ga topo tu kamwi ame no popi no mikoto wo , kunigatami ni tukapasi-si toki ni , ame no ya-pegumwo wo osiwakete , amagakeri kunigakerite , ame no sita wo mimegurite kapyerigoto mawositamapaku , ' toyoasipara no midupo no kuni pa , piru pa sabape nasu minawaki , yoru pa pobe nasu kagayaku kamwi ari , ipane – kodati – awominawa mo koto twopite araburu kuni nari .

3. sikaredomo sidumemukete , sumyemima no mikoto ni yasukuni to tapirakeku sirosimasasimemu to mawosite , onore mikoto miko ame no pinatori no mikoto ni putunusi no mikoto wo sopete , amakudasitukapasite , araburu kamwi-domo wo parapimuke , kuni tukura-si-si opo-kamwi wo mo kobwisidumete , opo-yasimaguni no aki tu koto – utusigoto koto yosasimeki .

4. sunapati opo-namoti no mikoto no mawositamapaku , ' sumyemima no mikoto no sidumari-masa-mu opo-yamato no kuni to mawosite , onore mikoto no nigimitama wo ya-ta no kagami ni toritukete , yamato no opo-mononusikusimikatama no mikoto to mina wo tatapete , opo-miwa no kamunabwi ni mase , onore mikoto no mi-kwoadisukitakapikwone no mikoto no mi-tama wo , kaduraki no kamwo no kamunabwi ni mase , kotosironusi no mikoto no mi-tama wo unate ni mase , kayanarumi no mikoto no mi-tama wo asuka no kamunabwi ni masete , sumyemima no mikoto no tikaki mamorigamwi to tatematuriokite , ya-ponikiduki no miya ni sidumarimasiki .

5. koko ni mutukamurwoki – kamurwomi no mikoto no noritamapaku , ' imasi ame no popi no mikoto pa , sumyera mikoto no tanaga no opo-miyo wo , kakipa ni tokipa ni ipapimaturi , ikasi no mi-yo ni sakipapemature to opose-tamapi-si tugite no manima ni , ipapigoto ( mosi noti no ipapi no toki ni pa , noti no zi wo kupapeyo. ) tukapematurite , asapi no toyosakanobori ni , kamwi no wiyaziro – omi no wiyaziro to , mi-poki no kamudakara tatematuraku " to mawosu .

6. " siratama no opo-misiragamasi , akatama no mi-akarabwimasi , awotama no midu no ye no tama no yukiapi ni , aki tu mi-kamwi to opo-yasimaguni sirosimyesu , sumyera mikoto no tanaga no opo-miyo wo , mi-pakasi pira ni utikatame , siromima no mapyeasi no tume – siripeasi no tume , pumitaturu koto pa , opo-miya no utito no mi-kadwo no pasira wo , upa tu ipane ni pumikatame , sita tu ipane ni pumikogorasi , puritaturu mimi no iya taka ni , ame no sita wo sirosimyesa-mu koto no sirusi no tame , siramidori no ikimituki no moteaswobimono to , sidu no opo-mikokoro mo tasi ni , woti no purukapagisi , koti no purukapagisi ni opitatu wakaminuma no , iya wakaye ni mi-wakayemasi , susugi puru wodomi no midu no , iya woti ni mi-woti-masi , maswopi no opo-mikagami no omo wo osiparukasite misonapasu koto no gotoku , aki tu mi-kamwi no opo-yasimaguni wo , ame tuti tuki pi to tomo ni , yasurake-ku tapirake-ku sirosimesa-mu koto no sirusi no tame to , mi-poki no kamudakara wo sasagemotite , kamwi no wiyaziro – omi no wiyaziro to , kasikomi kasikomi mo , ama tu tugite no kamupoki no yogoto mawositamapaku " to mawosu .

 

Shoku nihongi Senmyō


Senmyō 1. Monmu 1 8th Month (697), Emperor Monmu

1. 現御神大八嶋国所知天皇大命良麻止詔大命集侍皇子等王等百官人等天下公民諸聞食詔。

2. 高天原事始而遠天皇祖御世中今至 麻弖尓天皇御子之阿礼坐弥継継大八嶋国将知次天都神御子随天坐神之依随此天津日嗣高御座之業現御神大八嶋国所知倭根子天皇命授賜負賜大命受賜恐坐食国天下調賜平賜天下公民恵賜撫賜牟止奈母随神所思行佐久止詔天皇大命諸聞食詔。

3. 是以天皇朝廷敷賜行賜幣留百官人等四方食国治奉任賜幣留国々宰等国法過犯事無誠之心以而御称々而緩怠事無務結而仕奉詔大命諸聞食詔。

4. 故如此之状聞食悟而欸将仕奉人者其仕奉礼良牟状随品々讃賜上賜治将賜物曽止詔天皇大命諸聞食詔。

1. aki tu mi-kamwi to opo-yasimakuni sira-si-myesu sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo ugonapar-eru mi-kwo-tati opo-kimi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para ni koto pazimete toposumyerogi no mi-yo naka ima ni itaru made ni sumyera ga mi-kwo no are-masa-mu iya tugitugi ni opo-yasimakuni sirasa-mu tugite to ama tu kamwi no mi-kwo-nagara mo ame ni masu kamwi no yosa-si-maturi-si manima-ni ko no amatupitugitakamikura no waza to aki tu mi-kamwi to opo-yasimakuni sirosimyesu yamato nekwosumyeramikoto no saduke-tamapi opose-tamapu taputwo-ki taka-ki piro-ki atu-ki opo-mikoto wo uke-tamapari kasikwomi-masite ko no wosukuni ame no sita wo totonope-tamapi tapirage-tamapi ame no sita no opo-mitakara wo utukusibwi-tamapi nade-tamapa-mu to namo kamu-nagara omoposi-myesaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. koko wo motite sumyera ga mikadwo no siki-tamapi okonapi-tamap-yeru tukasadukasa no pito-domo yomo no wosukuni wo wosame-mature to make-tamap-yeru kuniguni no mikotomoti-domo ni itaru made ni kuni no nori wo ayamati wokasu koto na-ku aka-ki kiyo-ki napo-ki makoto no kokoro wo motite mi-pakari-pakarite yurupi-okotaru koto na-ku tutwome-simarite tukape-mature to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

4. kare kaku no sama wo kiki-tamape-satorite iswosi-ku tukape-matura-mu pito pa so no tukape-matur-era-mu sama no manima-ni sinazina pome-tamapi age-tamapi wosame-tamapa-mu mono zo to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 2. Keiun 4 4th Month (707), Emperor Monmu

1. 天皇詔旨勅汝藤原朝臣仕奉状者今乃未尓不在

2. 掛天皇御世御世仕奉而今又朕卿為而以明浄心而朕助奉仕奉事所念坐御意坐依而多利麻比氐夜々弥賜閇婆忌忍事似事呼志奈母常労所念坐久止宣。

3. 又難波大宮御宇掛天皇命汝父藤原大臣仕奉賈利

4. 是以令文所載多流呼為而随令長遠始今而次々被賜将往物叙止食封五千戸賜久止勅命聞宣。

1. sumyera ga opo-mikotorama to nori-tamapaku mimasipudipara no asomi no tukape-maturu sama pa ima nomwi ni ara-zu

2. kake-maku mo kasikwo-ki sumyera ga miyomiyo tukape-maturite ima mo mata wa ga mapyetukimi to site aka-ki kiyo-ki kokoro mo motite ware wo tasuke-maturi tukape-maturu koto no ikasi-ki itapasi-ki koto wo omoposi-masu mi-kokoro imasu ni yorite tarimapite ya-ya mi-tamapeba imi-sinuburu koto ni niru koto wo si namo tune itopasimi ikasi-mi omoposi-masaku to noritamapu .

3. mata nanipa no opo-miya ni ame no sita sira-si-myesi-si kake-maku mo kasikwo-ki sumyeramikoto no mimasi notiti pudipara no opo-omi no tukape-maturi-kyeru sama woba takeuti no sukune no mikoto no tukape-maturi-kyeru koto to oyazi koto zo to nori-tamapite wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kyeri .

4. koko wo motite nori no pumi ni nose-taru wo ato tosite nori nomani mani naga-ku topo-ku ima wo pazimete tugitugi ni tamapari-yuka-mu mono zo to pepito i-ti tamapaku to noritamapu opo-mikoto wo kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 3. Keiun 4 7th Month (707), Empress Genmei

1. 現神八洲御宇倭根子天皇詔旨勅命親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣。

2. 関 藤原宮御宇倭根子天皇丁酉八月此食国天下之業日並所知皇太子之嫡子今御宇豆留天皇授賜而並坐而此天下治賜諧賜

3. 是者関近江大津宮御宇大倭根子天皇与天地共長与日月共遠不改常典立賜敷賜覇留受被賜坐而行賜事衆受被賜而恐仕奉利豆羅久止詔命衆聞宣。

4. 如是仕奉侍去年十一月加母我王朕子天皇豆羅久朕御身労坐故暇間得而御病欲治此日嗣之位者大命大坐坐而治可賜譲賜命受被坐賜而答曰豆羅久朕者不堪辞白而受不坐在間遍多日重而譲賜倍婆今年六月十五日詔命者受賜奈賀羅此重位継坐事呼奈良母天地心畏坐左久止詔命衆聞宣。

5. 故是以親王始而王臣百官人等浄明心以而弥務弥結阿奈々比奉輔佐奉依而此食国天下之政事者平長将在止奈母所念坐。

6. 又天地之共長遠不改常典立賜覇留食国法傾事無動事無渡将去止奈母所念行左久止詔命衆聞宣。

7. 遠皇祖御世始而天皇御世御世天豆日嗣高御座坐而此食国天下撫賜慈賜事者辞立不在人祖意能賀弱児養治事治賜慈賜来業止奈母随神所念行

8. 是以先 天下公民之上慈賜 復賜久止詔天皇大命衆聞宣。

1. aki tu mi-kamwi to opo-yasima sira-si-myesu yamto nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto mikwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. kake-maku mo kasikwo-ki pudipara no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si yamato nekwo sumyeramikoto pinoto no tori no tosi no padukwi ni ko no wosukuni ame no sita no waza wo pi name-si no mi-kwo no mikoto no mukapimyebara no mi-kwo ima ame no sita sira-si-myesi-turu sumyeramikoto ni saduke-tamapite narabi-imasi ko no ame no sita wo wosame-tamapi totonope-tamapi-ki .

3. ko pa kakemaku mo kasikwo-ki apumi no opo-tu no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si yamato nekwo sumyeramikoto no ametuti to tomo ni naga-ku pitukwi to tomo ni topo-ku aratamu masizi-ki tune no nori to tate-tamapi siki-tamap-yeru nori wo uke-tamapari-masite okonapi-tamapu koto to moromoro uke-tamaparite kasikwo-mi tukape-maturi-turaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

4. kaku tukape-maturi-paberu ni kozo no simotukwi ni kasikwo-ki kamo wa ga opo-kimi wa ga kwo sumyeramikoto no noritamapituraku ware mi-mwi tukarasi-ku imasu ga yuwe ni itwoma ete mi-yamapi wosame-tamapa-mu to su ko no ama tu pitugi no kurawi pa opo-mikoto ni imase opomasimasite wosame-tamapu be-si to yuduri-tamapu opo-mikoto wo uke-tamapari-masite kotapemawosi-turaku ware pa tapezi to inabwi-mawosite uke-masa-zu aru apida ni tabi-maneku pi kasanete yuduri-tamapeba itapasi-mi kasikwo-mi kotosi no minadukwi no towo-ka amari itu-ka no pi ni opo-mikoto pa uke-tamapu to mawosi-nagara ko no ikasikurawi ni tugi-masu koto wo namo ametuti no kokoro wo itapasi-mi ikasi-mi kasikwomi-masaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

5. karekoko wo motite mikwo-tati wo pazimete opo-kimi-tati omitati tukasadukasa no pito-domo no kiyo-ki aka-ki kokoro wo motite iya tutome ni iya simari ni ananapi-maturi tasuke-matura-mu koto ni yorite si ko no wosukuni ame no sita no maturigoto pa tapirake-ku nagag-ku ara-mu to namo omoposi-masu .

6. mata ametuti no muta naga-ku topo-ku aratamu masizi-ki tune no nori to tate-tamap-yeru wosukuni no nori mo katabuku koto na-ku ugwoku koto na-ku watari-yuka-mu to namo omoposi-myesaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

7. toposumyerogi no mi-yo wo pazimete sumyera ga miyomiyo ama tu pitugi to takamikura ni imasite ko no wosukuni ame no sita wo nade-tamapi utukusibwi-tamapu koto pa kotodatu ni ara-zu pito no oya no ono ga wakugwo wo pidasu koto no goto-ku wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru waza to namo kamu-nagara omoposi-myesu .

8. koko wo motite madumadu ame no sita no opo-mitakara no upe wo utukusibwi-tamapaku [KANBUN_TEXT] yurusi-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 4. Wadō 1 1st Month (708), Empress Genmei

1. 現神御宇倭根子天皇詔旨勅命親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣。

2. 高天原天降坐天皇御世始而中今麻氐尓天皇御世御世天日嗣高御座坐而治賜慈賜来食国天下之業止奈母神随所念行佐久止詔命衆聞宣。

3. 如是治賜慈賜来日嗣之業今皇朕 御世当而坐者天地之心聞看食国中東方武蔵国自然作成和銅出在奏而献焉。

4. 此物者天坐神地坐祇于豆奈比奉福波倍奉事依而顕多留羅之止奈母神随所念行

5. 是以天地之神顕奉瑞宝依而御世年号改賜換賜波久止詔命衆聞宣。

6. 故改慶雲五年而和銅元年為而御世年号定賜。

7. 是以 天下慶命詔冠位上可賜人々治賜。

8. 免武蔵国今年庸当郡調詔天皇命衆聞宣。

1. aki tu mi-kamwi to ame no sita sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo mi-kwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para yu amori-masi-si sumyera ga mi-yo wo pazimete nakaima ni itaru made ni sumyera ga miyomiyo ama tu pitugi takamikura ni imasite wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru wosukuni ame no sita no waza to namo kamu-nagara omoposi-myesaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. kaku wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru ama tu pitugi no waza to ima sumyera wa ga mi-yo ni atarite imaseba ametuti no kokoro wo itapasi-mi ikasi-mi katazikena-mi kasikwo-mi masu ni kikosi-myesu wosukuni no uti no pimukasi no kata muzasi no kuni ni onodukara ni nar-eru nikiakagane ide-tari to mawosite tate-matur-eri .

4. ko no mono pa ame ni masu kamwi kuni ni masu kamwi no api-udunapi-maturi sakipape-maturu koto ni yorite utusi-ku ide-taru takara ni aru rasi to namo kamu-nagara omoposi-myesu .

5. koko wo motite ametuti no kamwi no arapasi-matur-eru sirusi no takara ni yorite mi-yo no na aratame-tamapi kape-tamapaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

6. kare keiun no itu-tose wo aratamete wadou no pazime no tosi to site mi-yo no na to sadame-tamapu .

7. koko wo motite ame no sita ni yorokobwi no opo-mikoto nori-tamapaku kagapurikurawi age-tamapu be-ki pitobito wosame-tamapu .

8. muzasi no kuni no kotosi no tikara sirosono kopori no mi-tukwi yurusi-tamapu to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 5. Jinki 1 2nd Month (724), Emperor Shōmu

1. 現神大八洲所知倭根子天皇詔旨勅大命親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞食宣。

2. 高天原神留坐皇親神魯岐魯美命吾孫将知食国天下与佐斯奉々々高天原事波自米而四方食国天下弥高弥広天日嗣高御座坐而大八嶋国所知倭根子天皇大命坐詔此食国天下者掛畏藤原宮天下所知美麻斯坐天皇美麻斯天下之業詔大命聞食恐受賜懼坐事衆聞食宣。

3. 可久賜時美麻斯親王荷重不堪自加止所念坐而皇祖志志掛畏我皇天皇授奉

4. 依行而是平城大宮現御神坐而大八嶋国所知而霊亀元年天日嗣高御座之業食国天下之政授賜譲賜而教賜詔賜都良久挂畏淡海大津宮御宇倭根子天皇万世不改常典立賜敷賜閇留随法後遂者我子佐太加尓牟倶佐加無過事授賜負賜詔賜比志尓坐間去年九月天地貺大瑞物顕来

5. 又四方食国年実豊尓牟倶佐加爾尓得在見賜而随神所念行于都斯久母皇朕御世当顕見者不在。

6. 今将嗣坐御世名記而応来顕来良志止所念坐而今神亀二字御世年名改養老八年為神亀元年而天日嗣高御座 食国天下之業吾子美麻斯王授賜譲賜詔天皇大命頂受賜恐持而辞啓者天皇大命恐被賜仕奉者拙劣而無所知。

7. 進不知退不知天地之心重百官之情辱愧美奈母随神所念坐。

8. 故親王等始而王臣汝等清心以皇朝扶奉而天下公民奏賜詔命衆聞食宣。

9. 辞別詔 遠皇祖御世始而中今麻氐天日嗣高御座坐而此食国天下撫賜慈賜久波時々状々従而治賜慈賜来業随神所念行

10. 是以先天下慈賜治賜 又官々仕奉韓人部一二人其負而可仕奉姓名賜。

11. 又百官々人及京下僧尼大御手物取賜治賜久止詔天皇御命衆聞食宣。

1. aki tu mi-kamwi to opo-yasimakuni sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para ni kamu-dumari-masu sumyera ga mutukamurwoki kamurwomi no mikoto no wa ga mima no sira-sa-mu wosukuni ame no sita to yosasi-maturi-si manima ni takama no para ni koto pazimete yomo no wosukuni ameno sita no maturigoto wo iya taka ni iya piro ni ama tu pitugi to takamikura ni imasite opo-yasimakuni sira-si-myesu yamato nekwo sumyeramikoto no opo-mikoto ni imase nori-tamapaku ko no wosukuni ame no sita pa kake-maku mo kasikwo-ki pudipara no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si mimasi no titi to imasu sumyeramikoto no mimasi ni tamapi-si ame no sita no waza to noritamapu opo-mikoto wo kiki-tamape kasikwomi-uke-tamapari-osori-masu koto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. kaku tamap-yeru toki ni mimasi mi-kwo no yopapi no waka-ki ni ni omo-ki pa tapezi ka to omoposi-masite sumyemioya to imasi-si kake-maku mo kasikwo-ki wa ga opo-kimi sumyeramikoto ni saduke-maturi-ki .

4. kore ni yorite ko no nara no opo-miya ni aki tu mi-kamwi to imasite opo-yasimaguni sira-si-myesite reiki no pazime no tosi ni ko no ama tu pitugi takamikura no waza wosukuni ame no sita no maturigoto wo ware ni saduke-tamapi yuduri-tamapite wosipe-tamapi nori-tamapi-turaku kake-maku mo kasikwo-ki apumi no opo-tu no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si yamato nekwo sumyeramikoto no yorodu-yo ni aratamu masizi-ki tune no nori to tate-tamapi siki-tamap-yeru nori no manima ni noti tupi ni pa imasu apida ni kozo no nagatukwi ametuti no tamap-yeru opo-ki sirusi no mono arapare-kyeri .

5. mata yomo no wosukuni no tosi yutaka ni mukusaka ni e-tari to mi-tamapite kamu-nagara mo omoposi-myesu ni utusi-ku mo sumyera wa ga mi-yo ni atarite araparuru mono ni pa arazi .

6. ima tugi-masa-mu mi-yo no na wo sirusite kotape-kyeri arapare-kyeru mono ni aru rasi to omoposi-masite ima zinki no puta-mozi wo mi-yo no na to sadamete yaurau no ya-tose aratamete zinki no pazime no tosi to site ama tu pitugi takamekura wosukuni pame no sita no waza wo wa ga kwo mimasi opo-kimi ni saduke-tamapi yuduri-tamapu to noritamapu sumyera ga opo mikoto wo itadaki ni uke-tamapari kasikwo-mi motite inabwi-mawosaba sumyera ga opo-mikoto kasikwo-ku tamapari-tukape-maturaba tutana-ku wodina-kute sir-eru koto na-si .

7. susumi mo sira-ni sirizoki mo sira-ni ametuti no kokoro mo itapasi-ku ikasi-ku tukasadukasa no kokoro mo katazikena-mi pazikasi-mi namo kamu-nagara omoposi-masu .

8. kare mi-kwo tati wo pazimete opo-kimi-tati omi-tati imasi-tati kiywo-ki aka-ki tadasi-ki napo-ki kokoro wo motite sumyera ga mikadwo wo ananapi tasuke-maturite ame no sita no opo-mitukara wo mawosi-tamape to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

9. koto wakite nori-tamapaku toposumyeroki no mi-yo wo pazimete nakaima ni itaru made ama tu pitugi to takamikura ni imasite ko no wosukuni ame no sita wo nade-tamapi utukusibwi-tamapaku pa tokidoki samazama ni sitagapite wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru waza to kamu-nagara omoposi-myesu .

10. koko wo motite madu ame no sita wo utukusibwi-tamapi wosame-tamapaku [KANBUN_TEXT] mata tukasadukasa ni tukape-maturu karapito-domo pito-ri puta-ri ni so no opite tukape-maturu be-ki kabane na tamapu .

11. mata tukasadukasabito to mi-satwo no popusi ama to ni opo-mite tu mono tora-si-tamapi wosame-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 6. Tenpyō 1 8th Month (729), Emperor Shōmu

1. 現神御宇倭根子天皇詔旨勅命親王等諸王等諸臣等百官人等天下公民衆聞宣。

2. 高天原天降坐天皇御世始而許能天官御座坐而天地八方治賜調賜事者聖君坐而賢臣供奉天下平百官安為而天地大瑞者顕来止奈母随神所念行佐久止詔命衆聞宣。

3. 如是詔者大命坐皇朕御世当而者皇坐朕聞持事乏見持行少朕臣為供奉人等一二 漏落事牟加止所思坐而我皇太上天皇大前古士物進退匍匐廻保理白賜受被賜者卿等問来政者加久耶答賜加久耶答賜白賜官耶治賜白賜倍婆教賜於毛夫気賜答賜宣賜随食国天下之政行賜敷賜乍供奉賜間京職大夫従三位藤原朝臣麻呂等負図亀一頭献奏賜不尓所聞行驚賜恠賜所見行歓賜嘉賜所思行者于都斯久皇朕政所致物耶。

4. 此者太上天皇厚蒙而高依而顕来 大瑞物曽詔命衆聞宣。

5. 辞別詔此大瑞物者天坐神地坐神宇豆奈比奉福奉事依而顕奉貴瑞以而御世年号改賜換賜。

6. 是以 改神亀六年為天平元年而大赦天下百官主典已上人等冠位一階上賜事始一二慶命恵賜行賜詔天皇命衆聞食宣。

1. aki tu mi-kamwi to ame no sita sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo mi-kwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para yu amori-masi-si sumyera ga mi-yo wo pazimete ko no takamikura ni imasite ametuti ya-mo wo wosame-tamapi totonope-tamapu koto pa piziri no kimi to imasite sakasi-ki omi tukape-maturi ame no sita tapirake-ku tukasadukasa yasu-ku site si ametuti no opo-ki sirusi pa arapare-ku to namo kamu-nagara omoposi-myesaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. kaku noritamapu pa opo-mikoto ni imase sumyera wa ga mi-yo ni atarite pa sumyera to imasu ware mo kiki-mot-aru koto tomosi-ku mi-mot-aru okonapi sukuna-mi wa ga omi to site tukape-maturu pito-tati mo pito-tu puta-tu wo mora-si otosu koto mo ara-mu ka to katazikena-mi paduzukasi-mi omoposi-masite wa ga opo-kimi opo-ki sumyeramikoto no opo-mapye ni kasikwo zimono sizimapi-papi-motopori-mawosi-tamapi uke-tamaparaku pa mapye tu kimi-tati no twopi-ko-mu maturigoto woba kaku ya kotape-tamapa-mu kaku ya kotape-tamapa-mu to mawosi-tamapu tukasa ni ya wosame-tamapa-mu to mawosi-tamapeba wosipe-tamapi omobuke-tamapi kotape-tamapi noritamapu manima ni ko no wosukuni ame no sita no maturigoto wo okonapi-tamapi siki-tamapitutu tukape-maturi-tamapu apida ni mi-satwodukasa no kami piro-ki mi-tu no kurawi pudipara no asomi marora i pumi-op-yeru kame pito-tu tatematuraku to mawosi-tamapu ni kikosi-myesi odoroki-tamapi ayasibwi-tamapi misonapasi-yorokobwi-tamapi mede-tamapite omoposi-myesaku pa utusi-ku mo sumyera wa ga maturigoto no itas-eru mono ni ara-me ya .

4. ko pa opo-ki sumyeramikoto no atu-ki piro-ki utukusubwi wo kagapurite taka-ki taputwo-ki okonapi ni yorite arapare-kyeru opo-ki sirusi no mono so to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

5. koto wakite nori-tamapaku ko no opo-ki sirusi no mono pa ame ni masu kamwi kuni ni masu kamwi no api-udunapi-maturi sakipape-maturu koto ni yorite arapasi-matur-eru taputwo-ki sirusi naru wo motite mi-yo no na aratame-tamapi kape-tamapu .

6. koko wo motite zinki no mu-tose wo aratamete tempiyau no pazime no tosi to site ame no sita piro-ku tumi yurusi-tamapi tukasadukasa no sakwan ywori kamitukata no pito-domo kagapurikurawi pitosina age-tamapu koto wo pazime pito-tu puta-tu no yorokobwi no opo-mikoto wo utukusibwi-tamapi okonapi-tamapu to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

7.

 

Senmyō 7. Tenpyō 1 8th Month (729), Emperor Shōmu

1. 天皇大命良麻止親王等又汝王臣等語賜幣止皇朕高御座坐初由利今年麻氐六年

2. 此嗣坐倍伎皇太子侍

3. 由是其婆婆藤原夫人皇后定賜。

4. 加久定賜者 皇朕御身年月積

5. 天下君坐而年緒長皇后不坐事豆乃善有良努在。

6. 又於天下政置而独知倍伎物不有。

7. 必斯理幣能政有倍之

8. 此者事立不有。

9. 天日月在如地山川有如並坐而可有言事者汝等王臣等明見所知在。

10. 然此位遅定米豆良久波刀比尓母夜気授乎波一日二日十日廿日試定止斯伊波婆許貴太斯意保天下乎夜多夜須無止所念坐而此六年択賜試賜而今日今時眼当衆喚賜而細事状語賜布止詔勅聞宣。

11. 賀久詔者挂畏於此宮坐現神大八洲国所知倭根子天皇我王祖天皇皇后朕賜日豆良久波婆夜我加久云。

12. 其父侍大臣皇我朝助奉輔奉供奉夜半暁時休息無明心波波刀比供奉所見賜者其人宇武何志伎事欸事送不得忘。

13. 我児我王過无罪無有者捨麻須奈麻須奈止負賜宣賜大命依而加加久六年試賜使賜此皇后位 授賜。

14. 然朕時乃未尓波不有。

15. 難波高津宮御宇大鷦鷯天皇葛城曽豆比古女子伊波乃比売命皇后御相坐而食国天下之政治賜行賜家利

16. 今米豆良可政者不有本由理行来迹事曽止詔勅聞宣。

1. sumyera ga opo-mikotorama to mi-kwo-tati mata imasi opo-kimi-tati omi-tati ni katarapi-tamapye to nori-tamapaku sumyera ware takamikura ni imasi some-si yuri kotosi ni itaru made mu-tose ni nari-nu .

2. ko no apida ni ama tu kurawi ni tugi-masu be-ki tugite to site pitugi no mi-kwo paberi-tu

3. kore ni yorite so no papa to ara-su pudipara no opo-tozi wo opo-kisaki to sadame-tamapu .

4. kaku sadame-tamapu pa sumyera wa ga mi-mwi mo tositukwi tumori-nu .

5. ame no sita no kimi to imasite tosi no wo naga-ku opokisaki imasa-nu koto mo pitotu no yok-ara-nu waza ni ari .

6. mata ame no sita no maturigoto ni okite pito-ri siru be-ki mono ni ara-zu .

7. kanarazu mo siripye no maturigoto aru be-si .

8. ko pa kotodatu ni ara-zu .

9. ame ni pitukwi aru goto tuti ni yamakapa aru goto narabi-imasite aru be-si to ipu koto pa imasi-tati opo-kimi-tati omi-tati akirake-ku mi-sira-re-tari .

10. sikaredomo ko no kurawi wo oso-ku sadame-turaku pa twopito mani mo ono ga yake sadukuru pito wo pa pitopi puta-ka to erabi towo-ka patuka to kokoro-mi-sadamu to si ipaba kokwidasi-ki opo-ki ame no sita no koto wo ya tayasu-ku okonapa-mu to omoposi-masite ko no mu-tose no uti wo erabi-tamapi kokoro-mi-tamapite kyepu ima ma no atari moromoro wo myesi-tamapite tubusa ni koto no sama katarapi-tamapu to noritamapu opo-mikoto wo kiki-tamapeyo to noritamapu .

11. kaku noritamapu pa kake-maku mo kasikwo-ki ko no miya ni masite aki tu mi-kamwi to opo-yasimaguni sira-si-myesi-si yamato nekwo sumyeramikoto wa ga opo-kimi mi-oya sumyeramikoto no pazime ko no opo-kisaki wo ware ni tamap-yeru pi ni nori-tamapi-turaku womina to ipaba pitosi-mi ya wa ga kaku ipu .

12. so no titi to paberu opo-mapye tu kimi no sumyera wa ga mikadwo wo ananapi-maturi tasuke-maturite itadaki-kasikwomi tukape-maturitutu ywonaka akatoki to yasumopu koto na-ku kiywo-ki aka-ki kokoro wo motite papatwopi tukape-maturu wo myesi-tamapeba so no pito no umugasi-ki koto isosi-ki koto wo tupi ni e-wasurezi .

13. wa ga kwo wa ga opo-kimi ayamati na-ku tumi na-ku araba sutemasu na wasuremasu na to opose-tamapi nori-tamapi-si opo-mikoto ni yorite ka ni kaku ni tosi no mu-tose wo kokoro-mi-tamapi tukapi-tamapite ko no opo-kisaki no kurawi wo saduke-tamapu .

14. sikaru mo wa ga toki nomwi ni pa ara-zu .

15. nanipa no takatumiya ni ame no sita sira-si-myesi-si opo-sazaki no sumyeramikoto kadurakwi no sodubikwo no musumye ipa no pimye no mikoto opo-kisaki to mi-api-masite wosukuni ame no sita no maturigoto wosame-tamapi okonapi-tamapi-kyeri .

16. ima meduraka ni aratasi-ki maturigoto ni pa ara-zu moto yuri okonapi-ko-si atwogoto zo to noritamapu opo-mikoto wo kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 8. Tenpyō 1 8th Month (729), Emperor Shōmu

1. 天皇詔旨今勅御事法者常事尓波不有武都事思坐故猶在倍伎礼夜止思行之氐大御物賜久止宣。

1. sumyera ga opo-mikotorama to ima nori-tamap-yeru mi-kotonori pa tune no koto ni pa ara-zu mutugoto to omoposi-masu ga yuwe ni napo aru be-ki mono ni are ya to omoposi-myesite opo-mimono tamapaku to noritamapu .

 

Senmyō 9. Tenpyō 15 5th Month (743), Emperor Shōmu

1. 天皇大命西奏賜飛鳥浄御原宮大八洲所知天皇命天下治賜平賜比弖所思坐上下気弖无動加尓令有尓波弖志可有 随神所思坐始賜造賜比伎等聞食与天地共絶事無弥継受賜波利等之弖皇太子斯王頂令荷我皇天皇大前貢事奏。

1. sumyera ga opo-mikoto ni imase mawosi-tamapaku kake-maku mo kasikwo-ki asuka no kiywomibara no miya ni opo-yasima sira-si-myesi-si piziri no sumyeramikoto ame no sita wo wosame-tamapi tapirage-tamapite omoposi-masaku kamisimo wo totonope-yaparagete ugoki-naku siduka ni ara-simuru ni pa rai to gaku to puta-tu narabete si tapirake-ku naga-ku aru be-si to kamu-nagara mo omoposi-masite ko no mapi wo pazime-tamapi tukuri-tamapi-ki to kiki-tamapete ametuti to tomo ni tayuru koto na-ku iya tugitugi ni uke-tamapari yuka-mu mono to site pitugi no mi-kwo ko no opo-kimi ni narapa-si-itadaki mota-simete wa ga opo-kimi sumyera mikoto no opo-mapye ni tatematuru koto wo mawosu .

 

Senmyō 10. Tenpyō 15 5th Month (743), Retired Empress Genshō

1. 現神御大八洲我子天皇天皇朝廷始賜造賜弊留宝国宝等之弖此王令供奉賜天下立賜行賜部流可絶家利止見聞喜侍奏賜詔大命奏。

2. 又今日行賜見行直遊止乃味尓波不在之弖天下人君臣祖子教賜趣賜布等尓良志止奈母所思

3. 是以教賜趣賜比奈何良受被賜持不忘不失可有等之弖一二人治賜波奈止那毛所思行須等奏賜詔大命奏賜波久止奏。

1. aki tu mi-kamwi to opo-yasima sira-si-myesu wa ga kwo sumyeramikoto no kake-maku mo kasikwo-ki sumyera ga mikadwo no pazime-tamapi tukuri-tamap-yeru takara wo kuni no takara to site ko no opokimi wo tukape-matura-sime-tamapeba ame no sita ni tate-tamapi okonapi-tamap-yeru nori pa tayu be-ki koto pa na-ku ari-kyeri to mi-kiki-yorokobwi-paberi to mawosi-tamape to noritamapu opo-mikoto wo mawosu .

2. mata kyepu okonapi-tamapu waza wo misonapaseba tada ni aswobi to nomwi ni pa ara-zu site ame no sita no pito ni kimiomioyakwo no kotowari wo wosipe-tamapi omobuke-tamapu to ni aru rasi to namo omoposi-myesu .

3. koko wo motite wosipe-tamapi omobuke-tamapi-nagara uke-tamapari-motite wasure-zu usinapa-zu aru be-ki sirusi tosite pito-ri puta-ri wo wosame-tamapana to namo omoposi-myesu to mawosi-tamape to noritamapu opo-mikoto wo mawosi-tamapaku to mawosu .

 

Senmyō 11. Tenpyō 15 5th Month (743), Emperor Shōmu

1. 天皇大命良麻等今日行賜供奉賜態依而御世御世当供奉礼留親王等大臣等子等始而可治賜一二人等選給治給

2. 是以汝等今日詔大命乃期等君臣祖子忘事無継坐天皇御世御世明浄心以而祖名戴持而天地与共仕奉礼等之弖冠位上賜治賜布等勅大命衆聞食宣。

3. 又皇太子宮官人冠一階上賜

4. 此中博士任賜部留下道朝臣真備尓波冠二階上賜治賜波久等勅天皇大命衆聞食宣。

1. sumyera ga opo-mikotorama to nori-tamapaku kyepu okonapi-tamapi tukape-maturi-tamapu waza ni yorite miyomiyo ni atarite tukape-matur-eru mi-kwo-tati opo-mapye tu kimi-tati no kwo-domo wo pazimete wosame-tamapu be-ki pitoputari-domo erabi-tamapi wosame-tamapu .

2. koko wo motite imasi-tati mo kyepu noritamapu opo-mikoto no goto kimi omi oya kwo no kotowari wo wasururu koto na-ku tugi-masa-mu sumyera ga miyomiyo ni aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite oya no na wo itadaki-motite ametuti to tomo ni naga-ku topo-ku tukape-mature to site kagapurikurawi age-tamapi wosame-tamapu to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. mata pitugi no mi-kwo no miya no tukasabito ni kagapuri pitosina age-tamapu .

4. ko no naka ni pakase to make-tamap-yeru simo tu miti no asomi makibwi ni pa kagapuri puta-sina age-tamapi wosame-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 12. Tenpyō Shōhō 1 4th Month (749), Emperor Shōmu

1. 三宝 仕奉天皇羅我命 盧舍那像大前奏賜部止此大倭国者天地開闢以来黄金人国用理献言登毛斯地者無物部流仁聞看食国中東方陸奥国守従五位上百済王敬福部内少田郡黄金出在奏献。

2. 此聞食 驚久波盧舍那仏慈賜波陪賜物受賜戴持百官人等率礼拝仕奉事挂畏三宝大前美毛奏賜波久止奏。

2. sanbou no ya tu kwo to tukape-maturu sumyera ga opo-mikotorama to rusiyana no mi-kata no opo-mapye ni mawosi-tamape to mawosaku . ko no yamato no kuni pa ametuti pirakete ywori ko no kata ni kugane pa pito kuni ywori tatematuru koto pa aredomo ko no kuni ni pa na-ki mono to omop-yeru ni kikosi-myesu wosukuni no uti no pimukasi no kata mitinoku no kuni no kami piro-ki itu-tu no kurawi no kami tu sina kudara no konikisikyaupuku i kuni no uti no woda no kopori ni kugane ide-tari to mawosite tatematur-eri .

3. ko wo kiki-tamape odoroki yorokobwi taputwobwi omopa-ku pa rusiyana potoke no utukusibwi-tamapi sakipape-tamapu mono ni ari to omope uke-tamapari kasikwomari-itadaki-moti tukasadukasa no pito-domo wo piki-wite worogami-tukape-maturu koto wo kake-maku mo kasikwo-ki sanbou no opo-mapye ni kasikwo-mi mo kasikwo-mi mo mawosi-tamapaku to mawosu .

 

Senmyō 13. Tenpyō Shōhō 1 4th Month (749), Emperor Shōmu

1. 現神御宇倭根子天皇詔旨宣大命親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞食宣。

2. 高天原天降坐天皇御世中今麻弖尓天皇御世御世天日嗣高御座治賜恵賜来食国天下止奈母神奈我良母所念行久止宣大命衆聞食宣。

3. 加久治賜恵賜来天日嗣今皇朕御世坐者天地聞食々国東方陸奥国小田郡金出在礼利

4. 此所念種々法中尓波仏大御言国家護多仁勝在聞召食国天下諸国最勝王経坐盧舍那仏化奉天坐神地坐祇祈禱奉。

5. 挂畏遠我皇天皇御世治拝仕奉衆人伊謝奈比仕奉心禍息善成危変全平牟等仕奉間衆人不成哿登疑朕金少牟止念憂ツ々三宝勝神大御言験天坐神地坐神相宇豆奈比奉佐枳波倍又天皇御霊多知乃恵賜撫賜事依示給物在自等念召受賜歓受賜貴進不知退不知夜日畏恐麻利所念天下撫恵賜事理坐 君御代可在物多豆何奈伎朕時示給礼波美奈母

6. 是以朕一人夜波貴大瑞受賜

7. 天下共頂受賜流自理可在神奈我良母念坐弖奈母恵賜治賜御代年号字加賜久止宣天皇大命衆聞食宣。

8. 辞別大神宮 諸神多知尓 御戸代奉諸祝部治賜

9. 又寺々墾田地許奉僧綱衆僧尼敬問治賜新造寺官寺可成官寺成賜

10. 大御陵守仕奉人等一二治賜

11. 又御世御世天下 奏賜国家護仕奉勝在臣多知乃侍所尓波置表与天地共人不令侮不令穢治賜部止宣大命衆聞食宣。

12. 又天日嗣高御座坐事弖波挂畏天皇大御名受賜退弖波婆婆大御祖御名弖之食国天下乎婆撫賜恵賜夫止奈母神奈我良母念坐

13. 是以王多知大臣子等治賜伊自天皇朝 仕奉婆婆仕奉尓波可在。

14. 加以挂畏近江大津宮大八嶋国所知天皇大命止之弖奈良宮大八洲国所知我皇天皇御世重朕宣自久大臣御世重明浄心以仕奉事弖奈母天日嗣平安聞召来此辞忘給弃給奈止比之大命 受賜多知乎恵賜治賜久止宣大命衆聞食宣。

15. 又三国真人石川朝臣鴨朝臣伊勢大鹿首部可治賜人止自弖奈母簡賜治賜

16. 又県犬養橘夫人天皇御世重明浄心以仕奉皇朕御世当弖毛無怠緩事助仕加以祖父大臣殿門荒穢事无ツツ自之事伊蘇之美斯美忘不給止自弖奈母孫等一二治賜

17. 又為大臣仕奉部留多知乃子等男随仕奉状種々治賜比ツ礼等母女不冶賜。

18. 是以所念能未父名負伊婆礼奴阿礼立双仕奉理在止奈母

19. 父我加久斯麻祁牟事不過失家門不荒自弖天皇朝仕奉止自弖奈母多知乎治賜

20. 又大伴佐伯宿祢云如天皇朝守仕奉事顧奈伎人等阿礼多知乃止母乃云来海行豆久屍山行牟湏屍王尓去曽能杼尓波不死云来人等止奈母聞召

21. 是以遠天皇御世始今朕御世弖母内兵心中古止波奈母

22. 故是以子心成伊自尓波可在。

23. 此心不失自弖 明浄心以仕奉止自弖奈母男女并一二治賜

24. 又五位已上子等治賜

25. 六位已下冠 一階上給東大寺造人等二階加賜正六位上尓波子一人治賜

26. 又五位已上及皇親年十三已上无位大舍人等至于諸司仕丁麻弖尓大御手物賜

27. 又高年人等治賜 困乏人恵賜孝義有人其事免賜力田治賜

28. 罪人赦賜

29. 又壬生治賜知物人等治賜

30. 又見出金人及陸奥国々司郡司百姓至麻弖尓治賜天下百姓衆撫賜恵賜久止宣天皇大命 衆聞食宣。

1. aki tu mi-kamwi to ame no sita sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo mikwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para yu amori-masi-si sumyera ga mi-yo wo pazimete nakaima ni itaru made ni sumyera ga miyomiyo ama tu pitugi takamikura to imasite wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru wosukuni ame no sita no waza to namo kamu nagara mo omoposi-myesaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. kaku wosame-tamapi utukusibwi-tamapi-kuru ama tu pitugi no waza to ima sumyera wa ga mi-yo ni atarite imaseba ametuti no kokoro wo itapasi-mi ikasi-mi katazikena-mi kasikwo-mi imasu ni kikosi-myesu wosukuni no pimukasi no kata mitinoku no kuni no woda no kopori ni kugane ide-tari to mawosite tatematur-eri .

4. ko wo omoposeba kusagusa no nori no naka ni pa potoke no opo-mikoto si mikadwo mamoru ga ta ni pa sugure-tari to kikosi-myesite wosukuni ame no sita no kuniguni ni saisyouwaugyau wo imase rusiyana potoke tukuri-maturu to site ame ni masu kamwikuni ni masu kamwi wo inori-maturi kake-maku mo kasikwo-ki topo-ki wa ga opo-kimi sumyera ga mi-yo wosamete worogami-tukape-maturi moropito wo izanapi piki-wite tukape-maturu kokoro pa wazapapi yamite yo-ku nari ayapuki-kaparite mata-ku tapiraga-mu to omoposite tukape-maturu apida ni moropito pa narazi ka to utagapi ware pa kugane sukuna-kye-mu to omoposi-urepetutu aru ni sambou no sugurete ayasi-ki opo-mikoto no sirusi wo kagapuri ame ni masu kamwikuni ni masu kamwi no api-udu-napi-maturi saki-pape-maturi mata sumyera ga mi-tama-tati no utukusibwi-tamapi nade-tamapu koto ni yorite arapasi simyesi-tamapu mono ni aru rasi to omoposi-myeseba uke-tamapari yorokobwi-uke-tamapari taputwobwi-susumi mo sira-ni sirizoki mo sira-ni yworupiru kasikwomari omoposeba ame no sita wo nade-utukusibwi-tamapu koto kotowari ni imasu kimi no mi-yo ni atarite aru be-ki monowo wodina-ku tadukana-ki wa ga toki ni arapasi-simyesi-tamap-yereba katazikena-mi padukasi-mi namo omoposu .

5. koko wo motite ware pito-ri ya pa taputwo-ki opo-ki sirusi wo uke-tamapara-mu ame no sita tomo ni itadaki-uke-tamapari yorokoburu si kotowari ni aru be-si to kamunagara mo omoposi-masite namo moromoro wo utukusibwi-tamapi wosame-tamapi mi-yo no na ni mozi kupape-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

6. koto wakite nori-tamapaku opo-mikamwi no miya wo pazimete moromoro no kamwi-tati ni mi-twosiro tatematuri moromoro no papuri wosame-tamapu .

7. mata teradera ni parita no tokoro yurusi-maturi pousi no tukasa wo pazimete moromoro no pousiama uyamapi-twopi-wosame-tamapi arata ni tukur-eru tera no opo-yakedera to nasu be-ki pa opo-yakedera to nasi-tamapu .

8. opo-misazaki mori-tukape-maturu pito-domo pito-ri puta-ri wosame-tamapu .

9. mata miyomiyo ni atarite ame no sita mawosi-tamapi mikadwo mamori-tukape-maturu koto no sugure-taru omi-tati no paberu tokoro ni pa sirusi wo okite ametuti to tomo ni pito ni anadura-sime-zu kegasa-sime-zu wosame-tamapye to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

10. mata ama tu pitugi takamikura no waza to imasu koto pa susumite pa kake-maku mo kasikwo-ki sumyera ga opo-mina wo uke-tamapari sirizokite pa papa opo-mioya no mi-na wo kagapurite si wosukuni ame no sita woba nade-tamapi utukusibwi-tamapu to namo kamu nagara mo omoposi-masu .

11. koko wo motite opo-kimi-tati opo-mapye tu kimi no kwo-domo wosame-tamapu i si sumyera ga mikadwo ni tukape-maturi papa ni tukape-maturu ni pa aru besi .

12. sika nomwi ni ara-zu kake-maku mo kasikwo-ki apumi no opo-tu no miya ni opo-yasimaguni sira-si-myesi-si sumyera ga opo-mikoto to site nara no miya ni opo-yasimaguni sira-si-myesi-si wa ga opo-kimi sumyera mikoto to mi-yo kasanete ware ni nori-tamapi-si-ku opo-mapye tu kimi no mi-yo kasanete aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite tukape-maturu koto ni yorite namo ama tu pitugi pa tapirake-ku yasurake-ku kikosi-myesi-kuru ko no koto wasure-tamapu na sute-tamapu na to nori-tamapi-si opo-mikoto wo uke-tamapari kasikwomari imasi-tati wo utukusibwi-tamapi wosame-tamapaku to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

13. mata mi-kuni no mapito isikapa no asomi kamo no asomi ise no opo-ka no obito-domo pa wosame-tamapu be-ki pito to site namo erabi-tamapi wosame-tamapu .

14. mata agata no inukapi no tatibana no opo-tozi no sumyera ga mi-yo kasanete aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite tukape-maturi sumyera wa ga mi-yo ni atarite mo okotari-yurupu koto na-ku tasuke-tukape-maturi sika nomwi ni ara-zu opo-di opo-mapye tu kimi no tonokadwo arasi-kegasu koto na-ku mamoritutu ara-si-si koto iswosi-mi umugasi-mi wasure-tamapa-zu to site namo pikwo-domo pito-ri puta-ri wosame-tamapu .

15. mata opo-mapye tu kimi to site tukape-maturap-yeru omi-tati no kwo-domo wo no kwo pa tukape-maturu sama ni sitagapite kusagusa wosame-tamapi-turedomo mye no kwo pa wosame-tamapa-zu .

16. koko wo motite omoposeba wo no kwo nomwi titi no na opite mye no kwo pa iparenu mono ni are ya tati-narabi-tukape-maturu si kotowari ni ari to namo omoposu .

17. titi ga kaku sima ni are to omopite omobukewosipekye-mu koto ayamata-zu usinapa-zu ipyekadwo arasa-zu site sumyera ga mikado ni tukape-mature to site namo imasi-tati wo wosame-tamapu .

18. mata opo-tomo sapeki no sukune pa tune mo ipu goto-ku sumyera ga mikadwo mamori-tukape-maturu koto kapyeri-mi na-ki pito-domo ni areba imasi-tati no oya-domo no ipi-kuraku umi yukaba mi-duku kabane yama yukaba kusa-musu kabane opo-kimi no pye ni koso sina-me nodo ni pa sinazi to ipi-kuru pito-domo to namo kikosi-myesu .

19. koko wo motite toposumyerogi no mi-yo pazimete ima wa ga mi-yo ni atarite mo uti no ikusa to kokoro no uti no kwo to pa namo tukape-su .

20. kare koko wo motite kwo pa oya no kokoro nasu i si kwo ni pa aru besi .

21. ko no kokoro usinapa-zu site aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite tukape-mature to site namo wo no kwo mye no kwo apasete pito-ri puta-ri wosame-tamapu .

22. mata itu-tu no kurawi ywori kami tu kata no kwo-domo wosame-tamapu .

23. mu-tu no kurawi ywori simo tu kata ni kagapuri pitosina age-tamapi toudaizi tukur-eru pito-domo ni puta-sina kupape-tamapi opo-ki mu-tu no kurawi no kami tu sina ni pa kwo pito-ri wosame-tamapu .

24. mata itu-tu no kurawi ywori kami tu kata to mi-ugara no tosi towo amari mi-tu ywori kami tu kata to kurawi na-ki opo-toneri-domo tukasadukasa no tukape yoboro ni itaru made ni opo-mite tu mono tamapu .

25. mata tosi taka-ki pito-domo wosame-tamapi madusi-ki pito utukusibwi-tamapi keugi aru pito so no koto yurusi-tamapi rikiden wosame-tamapu .

26. tumibito yurusi-tamapu .

27. mata mibu wosame-tamapi monosiribito-domo wosame-tamapu .

28. mata kugane wo mi-ide-taru pito to mitinoku no kuni no kuni no mikoto moti kopori no miya tu kwo opo-mitakara ni itaru made ni wosame-tamapi ame no sita no opo-mitakara moromoro wo nade-tamapi utukusibwi-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 14. Tenpyō Shōhō 1 7th Month, Emperor Shōmu / Empress Kōken

1.   現神御宇 倭根子天皇可 御命良麻止宣御命 衆聞食宣。

2. 高天原 神積坐 皇親神魯棄 神魯美命以 吾孫 将知食国 天下言依奉随 遠皇祖御世始天皇御世御世 聞看来食国 天日嗣高御座止奈母 随神所念行佐久止勅天皇御命 衆聞食勅。

3. 平城宮尔 御宇天皇之久 挂畏 近江大津宮尔 御宇天皇 不改常典 初賜定賜都法随 斯天日嗣高御座業者 御命尔坐 伊夜嗣尔 奈賀御命 聞看御命 畏自物 受賜 食国天下恵賜治賜間尔 万機密久志天 御身 不敢賜有 随法 天日嗣高御座業者 朕子王尔 授賜勅天皇御命 親王等 王臣等 百官人等 天下公民 衆聞食宣。

4.   又天皇御命良末止勅命 衆聞食宣。

5. 挂畏 我皇天皇 斯天日嗣高御座受賜仕奉 負賜 頂尔受賜末里不知 退不知 恐久止宣 天皇御命 衆聞食勅。

6.   故是以 御命坐 勅 朕者 拙劣雖在 親王等始而 王等・臣等諸 天皇朝庭 立賜部留食国 戴持而 明浄心以 誤落言無 助仕奉尔依弖之 天下者平 治賜恵賜布閇支物尔有止奈毛 神随所念坐久止勅天皇御命 衆聞食宣。

1. aki tu mi-kamwi to ame no sita sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para ni kamu-dumari-masu sumyera ga mutukamurwoki kamurwomi no mikoto motite wa ga mi-ma no mikoto no sira-sa-mu wosukuni ame no sita to kotoyosasi-maturi no manima-ni toposumyerogi no mi-yo wo pazimete sumyera ga miyomiyo kikosi-myesi-kuru wosukuni ama tu pitugi takamikura no waza to namo kamu-nagara omoposi-myesaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. nara no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si sumyera mikoto no nori-tamapi-si-ku kake-maku mo kasikwo-ki apumi no opo-tu no miya ni ame no sita sira-si-myesi-si sumyeramikoto no aratamu masizi-ki tune no nori to pazime-tamapi sadame-tamapi-turu nori no manima-ni ko no ama tu pitugi takamikura no waza pa opo-mikoto ni imase iya tugi ni na ga opo-mikoto kikosi-myese to noritamapu opo-mikoto wo kasikwo zimono uke-tamapari-masite wosukuni ame no sita wo utukusibwi-tamapi wosame-tamapu apida ni yorodu no maturigoto sige-ku opo-ku site mi-mwi ape-tamapa-zu are nori no manima-ni ama tu pitugi takamikura no waza pa wa ga mi-kwo opo-kimi ni saduke-tamapu to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo mi-kwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

4. mata sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo moromoro kikitamapeyo to noritamapu .

5. kake-maku mo kasikwo-ki wa ga opo-kimi sumyeramikoto ko no ama tu pitugi takamikura no waza wo uke-tamaparite tukape-mature to opose-tamape itadaki ni uke-tamapari kasikwomari susumi mo sira-ni sirizoki mo sira-ni kasikwomi masaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

6. kare koko wo motite opo-mikoto ni imase nori-tamapaku ware pa tutana-ku wodina-ku aredomo mi-kwo-tati wo pazimete opo-kimi-tati omi-tati moromoro no sumyera ga mikadwo no tate-tamap-yeru wosukuni no maturigoto wo itadaki-motite aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite ayamati-otosu koto na-ku tasuke-tukape-maturu ni yorite si ame no sita pa tapirake-ku yasurake-ku wosame-tamapi utukusibwi-tamapu be-ki mono ni ari to namo kamu-nagara omoposi-masaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 15. Tenpyō Shōhō 1 12th Month (750), Retired Emperor Tenmu

1. 天皇御命尔坐 申賜 去辰年 河内国大県郡智識寺尔坐 盧舍那仏 礼奉 則朕欲奉造登毛 得不為之間尔 豊前国宇佐郡尔坐 広幡八幡大神尔申賜閇止 神我 天神地祇率伊左奈比天 必成奉无。 事立不有 銅湯成 我身草木土尔交 障事無 奈佐牟止 勅賜奈我良奴礼波美奈毛念食。 然 猶事不得為家礼登毛 御冠 献事 恐毛恐美毛 申賜久止申。

1. sumyera ga opo-mikoto ni imase mawosi-tamapu to mawosaku ini-si tatu no tosi kaputi no kuni opo-gata no kopori no tisikizi ni imasu rusiyana potoke wo worogami-maturite sunapati ware mo tukuri-matu ramu to omopedomo e-nasa-zu ari-si apida ni toyokuni no miti no kuti no usa no kopori ni imasu piropata no ya-pata no opo-kamwi ni mawosi-tamape to nori-tamapaku kamwi ware ama tu kamwikuni tu mi wo pikiwi izanapite kanarazu nasi-matura-mu . koto-datu ni ara-zu akagane no yu wo midu to nasi wa ga mwi wo kusakwituti ni mazipete saparu koto na-ku nasa-mu to nori-tamapi-nagara nari-nureba yorokobosi-mi taputwo-mi namo omopi-tamapuru . sikaredomo napo yamu koto e-zu site kasikwo-kyeredomo mi-kagapuri-tatematuru koto wo kasikwo-mi mo mawosi-tamapaku to mawosu

.

 

Senmyō 16. Tenpyō Hōji 1 7th Month (757), Empress Kōken

1. 今宣頃者 王等・臣等中尔 無礼逆在止母 在而計奈良久 大宮将囲云而 私兵 備布止 聞看而 加遍加遍 所念止母 誰奴 朕朝背而然為一人将在所念 随法不治賜。

2. 雖然 一事 数人重 奏賜倍波 可問賜物尔夜波将在所念止母

3. 慈政者 行尔安為 此事者 天下難事尔在者 狂迷遍流奈留奴心乎波 慈悟 正賜倍伎物在所念看波奈母 如此 宣

4. 此状悟而 人見可咎事 和射奈世曾

5. 如此宣大命尔不従将在人 朕一人極而慈賜止母 国法不得已成奈牟

6. 己家々 己門々祖名不失勤仕奉礼止宣天皇大命 衆聞食宣。

1. ima nori-tamapaku ko no goro opo-kimi-tati omi-tati no naka ni wiya na-ku sakasima ni aru pito-domo arite pakaru naraku opo-miya wo kakum-amu to ipite watakusi no ikusa wo sonapu to kikosi-myesite kapyesu kapyesu omoposedomo tare si no yatukwo ka wa ga mikadwo wo somukite sika suru pito no pito-ri mo ara-mu to omoposeba nori no manima-ni wosame-tamapa-zu .

2. sikaredomo pito-tu koto wo amata pito kasanete mawosi-tamapeba twopi-tamapu be-ki mono ni ya pa ara-mu to omoposedomo utukusibwi no maturigoto pa okonapu ni yasu-ku site ko no koto pa ame no sita no kata-ki koto ni areba tabure-madwop-yeru katakuna naru yatukwo no kokoro woba utukusibwi-satosi tadasi-tamapu be-ki mono ni ari to omoposi-myeseba namo kaku noritamapu .

3. kaku no sama satorite pito no mi-togamu be-ki kotowaza na-se-so .

4. kaku noritamapu opo-mikoto ni sitagapa-zu ara-mu pito pa ware pito-ri kipamete utukusibwi-tamapu to mo kuni no nori yamu koto wo e-zu nari-na-mu .

5. ono ga ipyeipye ono ga kadwokadwo oya no na usinapa-zu tutwome-tukape-mature to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

1. 汝多知諸者 吾近姪奈利

2. 又竪子卿等者 天皇 大命以 汝多知乎召而 屢詔志久 朕後太后能仕奉助奉礼止

3. 又大伴佐伯宿祢等 自遠天皇御世 内為而仕奉来 又大伴宿祢等 吾族尓母在。

4. 諸同心為而 皇朝助仕奉 如是 醜事者 聞曳自

5. 汝多知乃 不能弖志 如是在良志

6. 諸 以 明清心 皇朝助仕奉礼止宣。

1. imasi-tati moromoro pa wa ga tika-ki wopwi nari .

2. mata warapa mapye tu kimi-tati pa sumyera ga opo-mikoto motite imasi-tati wo myesite sibasiba nori-tamapi-si-ku wa ga noti ni opo-kisaki ni yo-ku tukape-maturi tasuke-mature to nori-tamapi-ki .

3. mata opo-tomo sapeki no sukune-tati pa toposumyerogi no mi-yo ywori uti no ikusa to site tukape-maturi-ki mata opo-tomo no sukune-tati pa wa ga ugara ni mo ari .

4. moromoro onazi kokoro nisite sumyera ga mikadwo wo tasuke-tukape-matura-mu toki ni kaku no sikogoto pa kikoezi .

5. imasi-tati no yok-ara-nu ni yorite si kaku aru rasi .

6. moromoro aka-ki kiywo-ki kokoro wo motite sumyera ga mikadwo wo tasuke-tukape-mature to noritamapu .

 

Senmyō 18. Tenpyō Hōji 1 7th Month (757), Dowager Empress Kōmyō

1. 塩焼等五人人 告謀反。

2.  汝等 為吾近人。

3. 一 可怨事者 不所念。

4. 汝等皇朝者己己太久高治賜 何志岐止志弖加然将為。

5. 不有加止奈母所念。

6. 是以 汝等罪者 免賜。

7. 今徃前然莫為宣。

1. sipoyaki-ra itutari wo pito mupon su to tuge-tari .

2. imasi-tati wa ga tika-ki pito n-ari .

3. pito-tu mo ware wo ura-mu be-ki koto pa omopo-e-zu .

4. imasi-tati wo sumyera ga mikadwo pa kokodaku taka-ku wosame-tamapu wo nani wo uramyesi-ki koto to site ka sika se-mu .

5. arazi ka to namo omoposi-myesu .

6. koko wo motite imasi-tati no tumi pa yurusi-tamapu .

7. ima yuku saki sika na-se-so to noritamapu .

 

Senmyō 19. Tenpyō Hōji 1 7th Month (757), Empress Kōken

1. 明神大八洲所知 倭根子天皇大命良麻止宣大命 親王 王 臣百官人等 天下公民 衆聞宣。

2. 高天原 神積坐皇親神魯岐 神魯弥命 定賜来天日嗣高御座次加蘇毗奪将盗為而 悪逆在奴 久奈多夫礼 麻度比 奈良麻呂 古麻呂等 逆党伊射奈比率而 先内相家 囲而 其殺而 即大殿囲而 皇太子退而 次者皇太后朝傾 鈴印契 取而 召右大臣而 天下尔号令使為

3. 然後廃帝 四王之中尔簡而為君牟止謀而 六月廿九日夜 入太政官坊而 飲塩汁而誓 礼天地四方而 七月二日 発兵牟止謀定而 二日未時 小野東人 喚中衛舍人 備前国上道郡人 上道朝臣斐太都而誂云此事倶仁西止伊射奈布尔依而 倶仁西牟止事者許而 其日亥時 具奏賜

4. 由此勘問賜尔 毎事実申而皆罪尔伏

5. 是以 勘法尔 皆当死罪在。

6. 如此雖在 慈賜為而 一等軽賜而 姓名易而 遠流罪尔治賜

7. 此誠天地神慈賜護賜 挂畏 開闢已来御宇 天皇大御霊多知乃 穢奴等伎良比賜弃賜尔依

8. 又盧舍那如来 観世音菩薩 護法梵王帝釈四大天王不可思議威神之力尔依弖志

9. 此逆在悪奴等者顕出而 悉罪尔伏奴良志止奈母 神奈賀良母所念行湏止宣天皇大命 衆聞食宣。

10. 事別宣 久奈多夫礼尔 所詿誤百姓 京土履事穢 出羽国小勝村柵戸尔 移賜久止宣天皇大命 衆聞食宣。

1. aki tu mi-kamwi to opo-yasima sira-si-myesu yamato nekwo sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo mi-kwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo ame no sita no opo-mitakara moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para ni kamu-dumari-masu sumyera ga mutukamurwoki kamurwomi mikoto no sadame-tamapi-kyeru ama tu pitugi takamikura no tugite wo kaswopi-ubapi-nusuma-mu to site asi-ku sakasima ni aru yatukwo kunatabure madwopi naramaro kwomarora i sakasima ni aru tomogara wo izanapi pikiwite madu naisau no ipye wo kakumite so wo korosite sunapati opo-tono wo kakumite pitugi no mi-kwo wo sirizokete tugi ni pa opo-mioya no mikadwo wo katabuke suzu osite sirusi wo torite migi no opo-mapye tu kimi wo myesite ame no sita ni norigoto se-sime-mu .

3. sikaru noti ni mikadwo wo sirizokete yotari no opo-kimi no uti ni erabite kimi to na-se-mu to pakarite minadukwi no patuka amari kokono-ka no pi no ywo opo-maturigoto no tukasa ni irite siposiru wo nomite tikapi ametuti yomo wo worogamite pumidukwi no putu-ka no pi ni ikusa wo okosa-mu to pakari-sadamete putu-ka no pi no pituzi no toki ni wonwo no adumapito naka no mamori no tukasa no toneri kibwi no miti no kuti no kuni no kami tu miti no kopori no pito kami tu miti no asomi pwidatu wo ywobite atorapete ipaku .

4. ko no koto tomo ni se to izanapu ni yorite tomo ni se-mu to koto pa yurusite so no pi no wi no toki ni tubusa ni mawosi-tamapi-tu .

5. kore ni yorite kamugape-twopi-tamapu ni kotogoto ni makoto to mawosite mwina tumi ni pusi-nu .

6. koko wo motite nori wo kamugapuru ni mwina korosu tumi ni atar-eri .

7. kaku aredomo utukusibwi-tamapu to site pitosina karome-tamapite kabane na kapete topo-ku nagasu tumi ni wosame-tamapi-tu .

8. kore makoto ni ametuti no kamwi no utukusibwi-tamapi mamori-tamapi kake-maku mo kasikwo-ki ametuti pirakete ywori ko no kata ame no sita sira-si-myesi-si sumyera ga opo-mitama-tati no kitana-ki yatukwo-domo wo kirapi-tamapi sute-tamapu ni yorite mata rusiyana nyorai kwanzeon bosati gopopu bonwau taisyaku sidai tenwau no pukasigiwizin no tikara ni yorite si ko no sakasima ni aru asi-ki yatukwo-domo pa arapare-idete kotogoto ni tumi ni pusi-nurasi to namo kamu-nagara mo omoposi-myesu to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

9. koto-wakite nori-tamapaku kunatabure-ra ni azamuk-are-taru opo-mitakara pa mi-satwo no tuti puma-mu koto kitana-mi idepa no kuni no wokati no mura no kinope ni utusi-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 20. Tenpyō Hōji 1 7th Month (757), Empress Kōken

1. 塩焼王者唯預四王之列。

2. 然不会謀庭

3. 亦不被告 而縁道祖王者 応配遠流罪。

4. 然其父新田部親王 以清明心仕奉親王也。

5. 可絶其家門夜止奈母 此般罪免給。

6. 自今徃前者以明直心仕奉朝廷詔。

1. sipoyaki no opo-kimi pa tada yotari no opo-kimi no tura ni adukar-eri .

2. sikaru ni koto pakar-eru tokoro ni mazira-zu

3. mata tugerare-nedomo punato no opo-kimi ni kakarereba topo-ku nagasu tumi ni wosamu besi .

4. sikaredomo so no titi nipitabe no mi-kwo pa kiywo-ki aka-ki kokoro wo motite tukape-matur-eru mi-kwo n-ari .

5. so no ipyekadwo tatu besi ya to site namo ko no tabi no tumi yurusi-tamapu .

6. ima ywori yuku saki pa aka-ki napo-ki kokoro wo motite mikadwo ni tukape-mature to noritamapu .

 

Senmyō 21. Tenpyō Hōji 1 8th Month (757), Empress Kōken

1. 今宣 奈良麻呂兵起尔 被雇多利志秦等乎婆 遠流賜

2. 今遺秦等者 悪心無而清明心持而仕奉宣。

1. ima nori-tamapaku naramaro ga ikusa okosu ni yatoparetari-si pada-domo woba topo-ku nagasi-tamapi-tu .

2. ima nokor-eru pada-domo pa asi-ki kokoro na-ku site kiywo-ki aka-ki kokoro wo motite tukape-mature to noritamapu .

 

Senmyō 22. Tenpyō Hōji 1 8th Month (757), Empress Kōken

1. 此遍政 明浄仕奉礼留尔依而治賜人在。

2. 又愛盛尔一二人等尔冠位上賜治賜久止宣。

1. ko no tabi no maturigoto aka-ku kiywo-ku tukape-matur-eru ni yorite wosame-tamapu pito mo ari .

2. mata mede no sakari ni pito-ri puta-ri-domo ni kagapurikurawi age-tamapi wosame-tamapaku to noritamapu .

 

Senmyō 23. Tenpyō Hōji 2 8th Month (758), Empress Kōken

1. 現神御宇天皇詔旨良麻止宣勅 親王諸 王諸臣 百官人等 衆聞食宣。

2. 高天原 神積坐 皇親神魯弃 神魯美命 吾孫将知食国天下 事依奉任尔 遠皇祖御世始 天皇 御々々聞看来食国 高御座止奈母 随神所念行久止宣天皇勅 衆聞食宣。

3. 加久聞看来 天日嗣高御座 天坐神 地坐祇 相宇豆奈比 奉相扶奉事尔依弖之 此座 平安御坐 天下者 所知物尔在良自止奈母 随神所念行

4. 然 皇 天下政聞看事者 労事尔在家利

5. 年長日多此座坐 荷重力弱之弖不堪負荷。

6. 加以 挂畏朕婆々皇太后朝乎母人子之理尔不得定省 朕情日夜不安。

7. 是以 此位避人尔在弖之如理 婆々尔仕奉倍自止所念行弖奈母日嗣定賜弊流皇太子尔授賜久止宣天皇御命 衆聞食宣。

8.

1. aki tu mi-kamwi to ame no sita sira-si-myesu sumyera ga opo-mikotorama to noritamapu opo-mikoto wo mi-kwo-tati opo-kimi-tati omi-tati tukasadukasa no pito-domo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

2. takama no para ni kamu-dumari-masu sumyera ga mutukamurwoki kamurwomi no mikoto no wa ga mi-ma no sira-sa-mu wosukuni ame no sita to koto yosasi-maturi no manima-ni toposumyeroki no mi-yo wo pazimete sumyera ga miyomiyo kikosi-myesi-kuru takamikura no waza to namo kamu-nagara omoposi-myesaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

3. kaku kikosi-myesi-kuru ama tu pitugi takamikura no waza pa ame ni masu kamwi kuni ni masu kamwi no api-udunapi-maturi api-tasuke-maturu koto ni yorite si ko no kurawi ni pa tapirake-ku yasurake-ku opo-masi-masite ame no sita pa sira-si-myesu mono ni aru rasi to namo kamu-nagara omoposi-myesu .

4. sikaredomo sumyera to imasite ame no sita no maturigoto wo kikosi-myesu koto pa itapasi-ki ikasi-ki koto ni ari-kyeri .

5. tosi naga-ku pi mane-ku ko no kurawi ni imaseba ni omo-ku tikara yowa-ku site opi-moti-ape-zu .

6. sika nomwi ni ara-zu kake-maku mo kasikwo-ki wa ga papa opo-mioya no mikadwo wo mo pito no kwo no kotowari ni e-toburapa-neba wa ga kokoro mo piruyworu yasu-kara-zu .

7. koko wo motite ko no kurawi sarite itwoma no pito ni arite si kotowari no goto papa ni pa tukape-maturu be-si to omoposi-myesite namo pitugi to sadame-tamap-yeru pitugi no mi-kwo ni saduke-tamapaku to noritamapu sumyera ga opo-mikoto wo moromoro kiki-tamapeyo to noritamapu .

 

Senmyō 24. Tenpyō Hōji 2 8th Month (758), Emperor Zyunnin

1. 明神大八洲所知天皇詔旨良麻止宣勅 親王諸 王諸臣 百官人等 天下公民 衆聞食宣。

2. 掛畏現神坐 倭根子天皇我皇 此天日嗣高御座之業 拙劣朕尔 被賜仕奉仰賜授賜閇波 頂尔受賜 受賜懼 進不知尔 退不知尔 恐久止宣天皇勅 衆聞食宣。

3. 然皇坐天下治賜君者 賢人能臣弖之 天下乎婆治物尔在良之止奈母聞行

4. 故是以 大命坐 宣 朕 雖拙弱 親王始 王臣等 相穴奈比相扶奉事依弖之 此之仰賜授賜食国天下之政者 平仕奉倍之止奈母所念行

5. 是以 無謟欺之心 以忠赤之誠 食国天下之政者衆助仕奉宣天皇勅 衆聞食宣。

6. 辞別 仕奉人等中尔 自仕奉状随 一二人等冠位 上賜治賜

7. 百官職事已上 及大神宮 諸社弥冝祝尔 大御物賜。</